(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Certificatul de urbanism pentru proiectare

Certificatul de urbanism pentru proiectare (CUP)

16-04-2015, 10:13

Ce este CUP? CUP este un act cu caracter reglementator, eliberat de către primăria localităţii, fără de care nu este posibilă elaborarea, verificarea şi avizarea documentaţiei de proiect. CUP conţine toate cerinţele pentru elaborarea documentaţiei de proiect - situarea terenului, dreptul de proprietate asupra imobilului/terenului, folosinţa actuală, echiparea cu reţele edilitare, ş.a.   Care sînt cerinţele pentru obţinerea CUP? Pentru a obţine CUP solicitantul depune o cerere la primăria localităţii. În afară de cerere solicitantul prezintă, în original şi în copii, următoarele documente: extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial,  însoţit de planul cadastral şi/sau  planul imobilului; buletinul de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice); raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului  existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi; acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren ale căror interese pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de construcţie  şi în perioada exploatării obiectului construit; schiţa de proiect avizată de arhitectul-şef, în cazul amplasării construcţiei într-o zonă cu regim special, stabilită prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului.   Care este durata obţinerii CUP? Primăria elaborează şi eliberează solicitantului CUP în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Termenul de emitere a CUP nu va depăşi 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în cazurile de: elaborare de către primărie a CUP în lipsa documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului; emitere a CUP pentru imobilele/terenurile amplasate în zonele asupra cărora s-a instituit, prin documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului, un regim special şi primăria trebuie să obţină unele avize prevăzute de legislaţie.   La certificatul de urbanism pentru proiectare, primăria, la momentul eliberării, va anexa: planul de amplasare a imobilului/terenului, cu indicarea dimensiunilor/hotarelor acestuia; avizul sanitar; avizul ecologic; avizul serviciului pompieri şi salvatori.   Plata stabilită pentru emiterea AC:  http://cimislia.md/upload/actelocale/dec%208-7%20certif%20urb.pdf   Date de contact: Arhitect șef - Rita Sandu, Primăria orașului Cimișlia, etaj 2, Biroul 28, Telefon (0241) 2-10-73 Program de lucru: Luni ora 09-12.00 Cererea tipizată găsiți aici: Formulare / Cereri