(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile primăriei

Comunicat de presă cu privire la Audieri din data de 11 decembrie 2018

12-12-2018, 14:37

În data de 11 decembrie 2018, primăria Cimișlia a organizat Audieri Publice cu privire la două proiecte de decizii:

- Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2019;
- Cu privire la vânzarea unui teren de pășune pentru construcția unei ferme de cai în scopul dezvoltării turismului ecvestru.

În cadrul desfășurării audierilor primarul de Cimișlia Gheorghe Răileanu a prezentat proiectul de Buget pentru Cetățeni, iar specialistul în planificare Lilia Popovici și specialistul în reglementarea regimului funciar, Ana Durlescu, au răspuns la întrebările adresate de către cetățeni.

Astfel, bugetul orașului Cimișlia pentru anul 2019 a fost estimat la venituri în sumă de 27407,0 mii lei şi cheltuieli în sumă de 27407,0 mii lei.

Venituri proprii – 5220,5 mii lei, inclusiv:

Impozite pe bunurile imobiliare– 2054,1 mii lei,
Impozite și taxe pe mărfuri și servicii  – 2129,8 mii lei,
Venituri din proprietate– 974,6 mii lei,
Venituri din vînzarea mărfurilor și serviciilor– 36,0 mii lei,
Amenzi și sancțiuni – 1,0 mii lei,
Alte venituri și venituri neidentificate (145) – 25,0 mii lei.

Defalcări de la următoarele tipuri de venituri generale de stat:

Impozit pe venitul persoanelor fizice – 3096,0 mii lei,

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 17579,5 mii lei (inclusiv transferuri cu destinație specială 15352,0 mii lei).

2570,5 mii lei - cheltuieli de personal; 
1275,8 mii lei - cheltuieli pentru bunuri și servicii;
75,0 mii lei - plata indemnizaţiilor consilierilor;
200,0 mii lei – reparația memorialului în cinstea ostașilor căzuți în al 2-lea război mondial,
10,0 mii lei – reparația casei de ceremonii s. Dimitrovca,
110,0 mii lei – reparația curentă a birourilor primăriei,
300,0 mii lei - fondul de rezervă.
1153,6 mii lei - reparația trotuarelor și drumurilor din oraș,
120,0 mii lei – amenajarea  parcării din str. I. Păpușoi adiacent Scuarului Copilăriei,
120,0 mii lei - amenajarea  parcării din str. Decebal adiacent Scuarului Copilăriei,

250,0 mii lei - plombarea drumurilor și instalarea indicatoarelor rutiere;

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale

510,0 mii lei – iluminarea stradală (250,0 mii lei plata pentru energia electrica si 260,0 mii lei pentru reparația și extinderea iluminarii stradale);
1380,4 mii lei -  servicii de amenajare a teritoriului;
100,0 mii lei – reparația apeductelor din oraș;

La compartimentul Protecția mediului s-au estimat cheltuieli în mărime de 500,0 mii lei - pentru construcția poligonului pentru gunoi.

Proiectul bugetului oraşului pentru anul 2019 este elaborat conform  prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi  a notelor metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de buget pe anul 2018.

În contextul perfecționării managementului finanțelor publice și întru implementarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, elaborarea și prezentarea propunerilor la proiectul de buget pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2019-2021 de către APL, s-a efectuat în cadrul noului sistem informațional de management financiar (SIMF) în baza Clasificației bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24 decembrie 2015 și a Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea și modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 209 din 24 decembrie 2015. Obiectivul bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2019 constă în asigurarea continuităţii politicilor asumate pînă în prezent, cu unele îmbunătățiri, limitate de resursele disponibile, menținînd totodată echilibrul bugetar.

Totodată, primăria Cimișlia continuă să muncească asupra proiectelor de perspectivă precum: poligonul nou pentru depozitarea deșeurilor, parcul industrial, lacul de acumulare a iazului Iepure, piața agroalimentară, grădina Botanică, construcția unui hipodrom, curățirea iazului Japari, dezvoltarea turismului.

De asemenea, la audieri o participare activă au manifestat membrii coaliției locale, aceasta a fost constituită în luna octombrie a acestui an pentru îmbunătățirea transparenței bugetare a orașului Cimișlia în cadrul proiectului proiectului „Bugete transparente și cetățeni activi pentru o dezvoltare durabilă”, implementat de „Expert-Grup”, cu susţinerea Ambasadei Olandei la București, în cadrul programului MATRA și cu susținerea partenerului LDA Moldova. Toate propunerile care au parvenit de la societatea civilă au fost fixate într-un proces-verbal și urmează modificări la proiectul de buget astfel încât să acoperim necesitățile strigente ale locuitorilor orașului Cimișlia.

Reamintim că Asociaţia Obştească „Centrul Analitic Independent „Expert–Grup”, Primăria oraşului Cimişlia şi Asociaţia Obştească LDA Moldova au semnat, la sfârşitul lunii august anul curent, un memorandum multilateral de cooperare pentru sporirea transparenţei bugetare a acestei urbe din regiunea de sud a Republicii Moldova. De asemenea, Memorandumul semnat reprezintă un cadru general de reglementare a relaţiilor reciproce între parteneri pentru buna implementare a proiectului „Transparenţa bugetară la nivel local – premisă pentru dezvoltarea sustenabilă”, principalul obiectiv al căruia este sporirea nivelului de înţelegere, conştientizare şi implicare a populaţiei şi societăţii civile în procesul bugetar la nivel local, în particular, a fost realizat cu succes.

/