(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Date cu caracter personal

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, entitate publică, cu sediul în or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 14, MD-4101 în calitate de operator, Vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011, în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs și privind libera circulație a acestor date.

Scopul prelucrării datelor

PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA prelucrează datele dvs cu caracter personal în scopul acordării serviciilor publice solicitate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor

PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile   art. 5 alin. 5 lit. b), d) și e) al Legii privind protecția datelor cu caracter personal și anume:

b) îndeplinirea unei obligații care îi revine operatorului conform legii;

d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul căruia îi sânt dezvăluite datele cu caracter personal;

e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terțului căruia îi sânt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiția că acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertățile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Vă informăm ca prelucrăm prin mijloace automatizate și manual, în mod confidențial si securizat, următoarele categorii de date cu caracter personal:

numele, prenumele, patronimicul;
telefon mobil;
e-mail;
semnătura digitală;
telefon/fax;
adresa (domiciliului/reședinței);
alte date relevante în procesul de examinare a corespondenței.

Datele cu caracter personal colectate pot varia în funcție de serviciul solicitat de dvs și de prevederile legale aplicabile activităților desfășurate de PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA.

Destinatarii datelor cu caracter personal

PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA transmite datele dvs cu caracter personal către: 

autorități publice centrale/locale;

reprezentanții legali ai subiecților datelor cu caracter personal

Perioada de stocare a datelor personale

PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA păstrează datele dvs cu caracter personal pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, după care, se arhivează daca legislația în vigoare nu prevede altfel.

Drepturile dvs potrivit Legii privind protecția datelor cu caracter personal nr.133 din 08.07.2011:

a) Dreptul la acces

Aveți dreptul de a obține confirmarea din partea PRIMĂRIEI ORAȘULUI CIMIȘLIA ca prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile privind modul de prelucrare a acestora;

b) Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obține de la PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;

c) Dreptul la ștergerea datelor

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Dreptul de a solicita ștergerea datelor este aplicabil în anumite circumstanțe, cum ar fi: datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, datele dvs au fost prelucrate ilegal, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului. Datele pot fi șterse cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; pentru respectarea unei obligații legale; din motive de interes public în domeniul sănătății publice; în scopuri de arhivare în interes public; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

d) Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Se poate exercita când contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA să verifice exactitatea datelor; când prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; când PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA nu mai are nevoie de datele dvs cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau când dvs v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA prevalează asupra drepturilor dvs;

e) Dreptul de opoziție

În orice moment aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării legale. PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parțială, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor şi libertăților sale, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea.

Vă puteți exercita aceste drepturi printr-o simplă cerere scrisă, expediată la adresa de e-mail primaria@cimislia.md, sau depusă direct la sediul PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA la adresa or. Cimișlia, str.Ștefan cel Mare  14, MD-4101.

Totodată  aveți dreptul de a depune plângere la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în mun. Chișinău, str. Serghei Lazo nr. 48, telefon (022) 820 801, adresă de e-mail centru@datepersonale.md), procedura fiind prezentată pe site-ul autorității la adresa https://datepersonale.md/about/plingeri-si-petitii/, în măsura în care considerați că răspunsul dat de PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA cu privire la solicitările dvs în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile legale.

Refuzul dvs de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea de a beneficia de acordarea de servicii de către PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA pentru scopurile mai sus precizate. Pentru a obține informații suplimentare asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă puteți adresa în scris printr-o cerere trimisă Responsabilului cu Protecția Datelor Personale, la adresa de email: relatiipublice@cimislia.md sau depusă direct la sediul PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA la adresa or. Cimișlia, str.Ștefan cel Mare  14, MD-4101.
http://cimislia.md/upload/actelocale/Decizia%2006-05%20regulamente%20date%20cu%20caracter%20pers.pdf