(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri cu privire la buget

Regulamentul cu privire la mecanismul de implementare a programului ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE” în orașul Cimișlia

06-03-2019, 10:35

Stimați cetățeni, vă informăm că în data de 18 ianuarie 2019, a fost aprobat de către Consiliul orășenesc Cimișlia Decizia nr. 1.3, cu privire la mecanismul de  implementare a programului ”BUGETUL INIȚIATIVELOR CIVICE” în orașul Cimișlia. Vă îndemnăm să fiți activi și să beneficiați de oportunitate.

1. Dispoziții generale

1.1. prezentul regulament cu privire la mecanismul de implementare a proiectului ”Bugetul Inițiativelor Civice” în orașul Cimișlia numit în continuare Regulament, stabilește:

 1. Ordinea implementării ”Bugetului Inițiativelor Civice”;
 2. Planul de acțiuni privind formarea și implementarea  
 3. Prioritățile de finanțare;
 4. Procedura de aplicare;
 5. Evaluarea propunerilor de proiect;
 6. Implementarea proiectului;

1.2. Programul ”Bugetul Inițiativelor Civice”, numit în continuare Program, își propune implicarea cetățenilor Orașului Cimișlia într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetăţeni a unui rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

1.3 Scopurile Programului

 1. Creșterea eficienței utilizării bugetului orășenesc  prin implicarea cetățenilor în procesul decizional, dezvoltarea inițiativelor civice,
 2. Îmunătățirea dialogului dintre cetățeni și Primăria Cimișlia.
 3. Adaptarea  planurilor de activitate a Primăriei Cimișlia la nevoile și așteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașul Cimișlia.
 4. Creșterea transparenței activității administraţiei publice locale.
 5. Revitalizarea urbană a spațiilor degradate.

 

2. Prioritățile de finanțare

2.1 În cadrul programului vor fi susținute proiectele din următoarele domenii:

 1. Extinderea și amenajarea spațiilor verzi în intravilanul orașului;
 2. Reabilitarea/ crearea zonelor de odihnă, locurilor de joacă pentru copii și obiectelor patrimoniului cultural;
 3. Dezvoltarea și diversificarea activităților socio-culturale și sportive;
 4. Stimularea participării voluntarilor în activități comunitare.
 5. Protecția mediului (salubritate și colectarea deșeurilor)

2.2 Se interzice alocarea mijloacelor financiare din bugetul municipal pentru:

 1. Obiectele în proprietate particulară
 2. Finanțarea edificiilor religioase și alte servicii conexe ( reparația sau construcția bisericii)

 

Secţiunea 3. Procedura de aplicare

3.1 În cadrul programului pot aplica grupurile de inițiativă și asociațiile obștești din orașul Cimișlia.

3.2 Grupurile de inițiativă pot participa dacă întrunesc următoarele condiții:

 1. A respectat obligațiile asumate pentru suportul acordat în rundele anterioare.
 2. Dețin procesul verbal de constituire a grupului de inițiativă și de numire a liderului grupului de inițiativă;
 3. Este format minim din 3 persoane cu vârsta de peste 16 ani;

3.3 Asociațiile obștești ( inclusiv asociațiile de locatari) pot participa dacă întrunesc următoarele condiții:

 1. Să dețină statutul de asociație obștească,
 2. Nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

3.4 Documentația solicitanților va conține actele prevăzute mai jos:

 1. Formularul de solicitare a finanțării, conform anexei nr.1;
 2. Bugetul detaliat al programului/proiectului, conform anexei nr.3;
 3. CV-ul coordonatorului proiectului sau a liderului grupului de inițiativă;
 4. Procesul verbal al adunării grupului de inițiativă și altor persoane interesate în implementarea proiectului (anexa nr. 2);
 5. Dovada colaborării cu autorități publice, organizații guvernamentale şi neguvernamentale, sectorul privat;
 6. Alte documente considerate relevante.

3.5 Concursul se desfășoară în următoarele etape:

Etapele concursului

Data limită

 1. Publicarea anunțului privind lansarea apelului de proiecte prin intermediul site-ului cimislia.md și a mass-mediei locale;

15 februarie

 1. Termenul limită de depunere a documentației de participare la concurs

1 aprilie

 1. Verificarea îndeplinirii condițiilor tehnice și juridice de participare și selectarea proiectelor câștigătoare;

15 aprilie

 1. Comunicarea publică a rezultatelor selecției;

19 aprilie

 1. Semnarea acordului de implementare a proiectului între Primăria Cimișlia și reprezentantul aplicatului și transferul contribuției pe contul bancar al proiectului

31 mai

 1. Implementarea proiectelor.

1 iunie -1 decembrie

 1. Raportarea rezultatelor proiectului

10 decembrie

 

4.  Evaluarea propunerilor de proiect

4.1 Gestionarea și coordonarea programului ” BUGETUL CIVIC” este efectuată de Comisia de implementare(numită în continuare comisia).

4.2 Analiza tehnică și juridică a propunerilor este realizată de către Comisia, care verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

4.3 Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice din partea Primăriei orașului Cimișlia, dacă este necesar.

4.4 Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

4.5 Toate propunerile de proiect sunt supuse evaluării pe baza următoarei grile de evaluare:

 

Criteriu

Punctaj

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite prezentul regulament și/sau în documentele de politice la nivelul orașului Cimișlia

10

Interdependența dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori

10

Definirea clară a participanților/beneficiarilor

10

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate 

10

Capacitatea de a atrage resurse, altele decît de la autoritatea finanțatoare 

30

Capacitatea de a implica voluntari în implementarea activităților proiectului

20

Sunt anexate toate documentele conform secțiunii 3 al prezentului regulament

10

 

6. Valoarea bugetului

6.1 Valoarea bugetului propus pentru anul 2019, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecționate este de 100.000,00 lei

6.2 Valoarea maximă alocată din buget pentru un proiect este de  10.000,00  lei.

6.3 Contribuția aplicantului trebuie să fie cel puțin 10.000,00 lei

6.3 Selectarea proiectelor câștigătoare va avea loc în limita bugetului anual planificat.

 

7. Rolul Comisiei de evaluare

7.1 Evaluarea proiectelor se va face de către o comisie de evaluare desemnată prin dispoziția Primarului orașului Cimișlia, și este formată din consilierii Consiliului Orășenesc Cimișlia, Arhitectul Șef, Specialist în construcții și probleme comunale, specialist proiecte, specialist relații cu publicul, specialist tineret și sport, reprezentanți ai asociațiilor obștești.

7.2 Comisia are următorul rol:

 1. Organizează și monitorizează desfășurarea campaniei;
 2. Asigură recepționarea și păstrarea cererilor de înscriere și participare, de asemenea a tuturor materialelor și documentelor pe hârtie sau în formă electronică.
 3. Analiza financiară și juridică, care verifică conformitatea acestora cu standardele prezentului regulament și cu alte reglementări legale în vigoare,
 4. Filtrează sugestiile trimise din considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate;
 5. Fuzionează ideile convergente, eliminând suprapunerea ideilor.

7.3 În cazul în care consideră necesar, comisia poate solicita informații adăugătoare de la inițiatorul proiectului în ceea ce privește proiectul depus.

7.4 Comisia își rezervă dreptul de a îmbunătăți proiectele propuse, din punct de vedere tehnic, cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea inițiatorului de proiect.

7.5 Respingerea unui proiect de către comisie se va motiva în cadrul listei proiectelor respinse.

7.6 Proiectele validate de către comisie urmează a afișate și supuse votului online a cetățenilor;

7.7 În cazul în care suma mijloacelor financiare necesare pentru implementarea proiectelor validate de comisia de evaluare nu depășește valoare bugetului propus, nu vor fi organizate alte etape de selecție a proiectelor.

 

8. Implementarea și Monitorizarea proiectelor

8.1 Realizarea proiectului prevede conlucrarea între subdiviziunile primăriei, coordonatorul proiectului, precum și alte persoane interesate în implementarea proiectului.

8.2 Suportul financiar al inițiativelor civice  se realizează din contul mijloacelor financiare planificate din bugetul orășenesc pentru anul curent, cât și din contul contribuțiilor persoanelor fizice și juridice, întreprinzătorilor individuali, sub formă bănească, sau altă formă (inclusiv în natură anexa nr.5) conform legislației RM.

8.3 Primăria Cimișlia va crea un cont bancar separat pentru fiecare proiect;

8.4 Inițiatorului proiectul va asigura transferuri contribuției bănești pe contul bancar al proiectului în termenul stabilit în p.3.8 al prezentului regulament.

8.5 Inițiatorul proiectului în comun cu un un responsabil din cadrul primăriei, numit prin dispoziția primarului, va fi responsabil de implementarea proiectului.

8.6  Acordul pentru implementarea proiectului care va stipula responsabilitățile părților conform anexei nr. 6 va fi semnat după colectarea contribuției aplicantului, conform termenului limită stipulat în p. 3.5 al prezentului regulament.

8.7 După finisarea proiectului, dar nu mai târziu de 10 decembrie a anului de implementare, inițiatorul de proiect împreună cu persoana responsabilă de proiect numită prin dispoziția primarului, va prezenta un raport de implementare a proiectului conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

http://cimislia.md/ro/page/primaria/primaria-208/primarul/planuri-de-actiuni-pe-anul-curent - găsiți Anexe Regulament "Buget Civic"