(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Anunțuri de achiziții publice

Achiziţie publică în scopul achiziţionării "Reparatia Capitala a unei grupe la gr. Făt Frumos", 22.08.2017, ora:10.00

21-08-2017, 13:52

Statut Ofertă expirată

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip  CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI nr.          17/02730         din            08.08.2017

Denumirea autorităţii contractante:     Primaria Cimislia

Tip procedură achiziție:          Cerere a ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției:      Reparatia Capitala a unei grupe la gr. Făt Frumos

Cod CPV:        45000000-7

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.:  63  din  08.08.2017.

În scopul achiziţionării"Reparatia Capitala a unei grupe la gr. Făt Frumos"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017, 2018 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor  Lucrări:

Listă:     Lucrări  şispecificaţii tehnice

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Lucrări solicitate

Unitatea de măsura

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

 

Reparaţia încăperilor pentru deschiderea unei noi grupe, gr. Făt - Frumos or.

Cimişlia (grupa 1)

 

 

 

1.1

45000000-7

Reparaţia încăperilor pentru deschiderea unei noi grupe, gr. Făt - Frumos or. Cimişlia (grupa 1)

Bucată

1.00

 

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:

31.12.18

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

1

Certificat de inregistrare a intreprinderii/decizia/extras

copie, confirmata prin aplicarea semnaturii participantului

Da

2

Certificat de atribuire a contului bancar

copie eliberat de banca detinatoare de cont, confirmata prin aplicarea semnaturii participantului

Da

3

Certificat de efectuare sistematica a platiii impozitelor, contributiilor

copie eliberata de catre Inspectoratul Fiscal (valabil), confirmata prin aplicarea semnaturii participantului

Da

4

Licența de activitate și anexa

copie, confirmata prin aplicarea semnaturii participantului

Da

5

formularul ofertei F3,1

formularul ofertei F3,1, confirmată prin aplicarea semnaturii.

Da

6

Formular informativ despre ofertant (F3.3)

Formular informativ despre ofertant (F3.3), confirmat prin aplicarea semnaturii participantului.

Da

7

Declaraţie privind situaţia personală  (F3.5)

Declaraţie privind situaţia personală  (F3.5), confirmată prin aplicarea semnaturii participantului

Da

8

Declaraţia privind conduita etică  (F3.4)

Declaraţia privind conduita etică  (F3.4), confirmată prin aplicarea semnăturii participantului.

Da

9

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar

Copie, autentificată prin semnătură și ștampila participamtului

Da

10

FORMULARUL F3.16INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

copie eliberata de catreInspeția de stat în construcții , confirmata prin aplicarea semnaturii participantului

Da

11

Modelul de contract

Semnat în 2 exemplare de către cîștigător

Da

12

Devizul (formularele 3, 5, 7)

Semnata si stampilata in original

Da

13

Expeiența în domeniu

Semnata si stampilata in original

Da

14

Lucrări similare

Semnata si stampilata in original

Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesaţi pot obţineinformaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

pag. 2

Denumirea autorităţii contractante: Primaria Cimislia

Adresa: or. Cimișlia, str. Decebal, 9

            Tel.:        024124135          ,  Fax:    024125739          ,  E-mail: achizitii@cimislia.md

Numele şifuncţia persoanei responsabile: Arama  Diana, Specialist economie și comerț

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şiştampilate, urmează a fi prezentate pînă la: 22.08.2017 10:00 pe adresa: or. Cimișlia,str.Stefan cel Mare 14 , birou 24, tel 024124135, mob 079572871 Diana

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum  și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin  data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziatevor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor:           30           zile

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică  sau  prin  mijloace electronice a membrilor  grupului de lucru  al  autorității  contractante şi a reprezentanţilorParticipanţilor la licitaţie la: 22.08.2017 10:00

pe adresa: or. Cimișlia, str.Stefan cel Mare 14, Birou Primar

Contractul intră sub incidența Acordului OMC   - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:     Raileanu Gheorghe