(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

ANUNŢ cu privire la desfășurarea Concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Secretar al Consiliului orăşenesc Cimișlia pentru data de 24.12.2020 ora 10.00

11-11-2020, 15:12

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activităţii organizatorice a Consiliului local şi Primăriei or. Cimișlia.

 Scopul general al funcţiei: Secretarul consiliului este şeful cancelariei primăriei și este supus statutului funcţionarului public.              

 Sarcinile de bază:  - Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază:

a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local;

b) participă la şedinţele consiliului local;

c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;

c1) exercită atribuțiile unităţii gender la nivel local, garantînd implementarea principiului egalităţii între femei şi bărbaţi;

d) asigură buna funcţionare a primăriei;

e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;

f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;

g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;

h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise; 

h1) asigură includerea actelor autorităţii administraţiei publice locale în Registrul de stat al actelor locale, în conformitate cu prezenta lege;

i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;

j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;

k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;

l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;

m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;

n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;

o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei;

p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei şi Infrastructurii;

q) legalizează semnăturile de pe documente, legalizează copiile de pe documente şi ale extraselor din ele, autentifică procurile pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti repartizate acționarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare silită, fondurilor de investiţii pentru privatizare în proces de lichidare silită, pentru primirea sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare silită, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole;

r) înregistrează contractele de arendă a terenurilor agricole şi a altor bunuri agricole încheiate pe un termen de pînă la 5 ani inclusiv.

(11)În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin. (1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

La concurs pot candida persoanele care întrunesc următoarele condiţii:

 • Deţin cetăţenia Republicii Moldova;
 • Au studii superioare în domeniul juridic/administraţie publică;
 • Nu au împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • Cunosc limba de stat;
 • Sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 • Au experienţă de lucru în domeniul juridic/administraţie publică;
 • În ultimii 5 ani nu au fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu li s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu au antecedente penale;
 • Nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.
 • Nu au interdicția de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Experienţă profesională:

 • În domeniul administraţiei publice sau dreptului, preferabil experienţă în serviciul public.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 • formularul de participare la concurs/ anexa GH nr. 201 din 11.03.2009;
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile/actului/actelor/de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
 • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 • alte documente relevante.

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile  de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Bibliografia concursului:

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 4. Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;
 5. Legea 100 din 22-12-2017 cu privire la actele normative;
 6. Legea nr. 158 –XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 7. Legea nr.457 din 14 noiembrie 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale;
 8. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 9. Legea nr. 25 din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 10. Legea nr. 16 din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 11. Legea nr. 1264 din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
 12. Legea nr.  155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice;
 13. Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional;
 14. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Candidaţii pot depune dosarul personal/prin poştă/prin e-mail, până la data de 18.12.2020, inclusiv.

Adresa: Primăria or. Cimișlia, str. Ştefan cel Mare și Sânt, 14, etajul II, biroul 32.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:

Telefon: 0241 2 28 42

E-mail: resurseumane@cimislia.md  


Încarcă CV (.pdf)
Pagina