(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei: specialist în problemele recrutării

11-06-2021, 16:27

ANUNȚ

cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea funcției publice de specialist în problemele recrutării în cadrul Primăriei orașului Cimișlia

Scopul general al funcţiei: Organizarea activităților de pregătire şi încorporare a tinerilor în serviciul militar în termen.

Sarcinile de bază:

Organizarea audienţei recruţilor predestinaţi nemijlocit pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.
Organizarea activităţilor ce ţin de selectarea recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.
Elaborarea şi coordonarea  planului  de perspectivă şi sarcinilor de încorporare;
Verificarea anuală a informației privind tinerii care urmează a fi recrutați.

Condițiile de participare la concurs:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Experienţă profesională:

preferabil experienţa în serviciul militare, cursuri de dezvoltare profesională militară.
preferabil 6 luni de experienţă profesională;
cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, etc.
analiză şi sinteză, abilităţi de lucru cu informaţia, elaborarea documentelor, 
argumentare, comunicare eficientă, spirit de convingere, lucru independent şi în
echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, punctualitate,
conştiinciozitate, responsabilitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, trăsături 
pozitive de caracter, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Dosarul de concurs va conține:

formularul de participare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115403&lang=ro
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
copia carnetului de muncă;
certificatul medical;
cazierul judiciar;
documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Cerințe aferente desfășurării concursului:

Dosarul poate fi depus personal/email/poștă.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct. 1 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a dosarului: de 30 iunie 2021, ora: 17.00.

Locul depunerii documentelor: Primăria orașului Cimișlia, biroul 26: telefon de contact: 0241 2 28 42.

Adresa poştală: MD-4101, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.

E-mail: resurseumane@cimislia.md.

Bibliografia concursului:

- Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
- Legea nr. 82 din 25 mai 2017 integrității;
- Legea nr. 270 din 23 11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
- Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
- Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

 


Încarcă CV (.pdf)
Pagina