(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice de specialist principal în achiziții în cadrul Primăriei orașului Cimișlia

19-10-2022, 08:03

Scopul general al funcţiei: Desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice.

OBIECTIVELE POSTULUI

 • respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice in ceea ce priveste alegerea, initierea si finalizarea procedurilor de atribuire cu scopul incheierii contractelor de achizitie publica / incheierii acordurilor cadru ;
 • asigurarea cadrului legal de aprovizionare cu produse sau prestare de servicii necesare spitalului.

 

Sarcinile de bază:

1.Organizarea și desfășurarea  activității grupului de lucru pentru achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

2. Elaborarea documentelor de licitaţie şi alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziţii;

3. Întocmirea şi încheierea contractelor de achiziţii publice cu operatorii economici;

4. Întocmirea si păstrarea dosarului de achiziție publică cu toate documentele aferente procedurii de achiziții, conform legislaţiei în vigoare;

5. Monitorizarea executării conforme a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru și întocmirea rapoartele privind executarea contractelor.

Condițiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba de Stat;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (l) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

 

Cerințe specifice pentru participare la concurs

 Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul   juridic, achiziții publice, economie.

 Experiență profesională: experiență profesională în domeniu de cel puțin 1 an.

 Cunoștințe:

- Cunoașterea  legislației în  domeniu;

 - Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

 -  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

 

Abilități:

-  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniu ;

- Instruire și control;

-  Comunicare eficientă în scris; 

-   Comunicare și lucrul în echipă;

- Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

- Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale.

 

Dosarul de concurs va conține:

 • formularul de participare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115403&lang=ro

Anexa a formularului este anexată mai jos.

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificatul medical;
 • cazierul judiciar;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

 

Cerințe aferente desfășurării concursului:

 1. Dosarul poate fi depus personal/email/poștă.
 2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 3. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct. 1 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului.
 4. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a dosarului: de 08 noiembrie 2022, ora: 16.00.

Locul depunerii documentelor: Primăria orașului Cimișlia, biroul 26: telefon de contact: 0241 2 28 42.

Adresa poştală: MD-4101, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.

E-mail: resurseumane@cimislia.md.

 

BIBLIOGRAFIE:

Acte legislative în domeniul serviciului public:

 1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
 3. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
 4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
 5. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
 7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 8. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
 9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

Acte legislative în domeniul de specialitate:

 1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice; 
 3. Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;  
 4. Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări; 
 5. Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere ;   
 6. Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri ;
 7. Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice ; 
 8. Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;   
 9. Hotărârea Guvernului nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică

Încarcă CV (.pdf)
Pagina