(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță concurs pentru ocuparea funcţiei: specialist în relații publice

01-09-2021, 08:13

Scopul general al funcţiei: Specialistul în relaţii publice asigură realizarea în teritoriul administrat a acţiunilor ce vizează relaţia cetăţean – administraţie, asigură informarea cetăţenilor despre politica şi activitatea cotidiană a primarului şi primăriei, Consiliului orășenesc în întregime, menţinerea relaţiilor cu presa, partenerii de dezvoltare şi furnizarea informaţiilor de interes public.

Sarcinile de bază:

a) participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la elaborarea şi implementarea politicilor publice, realizarea planurilor durabile de dezvoltare a localităţii, ajustarea lor la doleanţele şi solicitările cetăţenilor;

b) urmăreşte opiniile publice în probleme de interes local;

c) asigură transparenţa administrativă în cadrul administraţiei publice locale;

d) administrarea/publicarea pe pagina oficială: www.cimislia.md, pagina de facebook a datelor privind procesul bugetar, note informative, proiecte decizii, decizii, şi alte date relevante. 

f) întocmirea proiectelor de decizie, dispoziții în domeniu.

Condițiile de participare la concurs:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba de Stat;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (l) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

-     l an de experienţă profesională în domeniu;

 • abilităţi de utilizare a calculatorului;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

Experienţă profesională: preferabil experienţa în serviciul public/mass-media.

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, power point, photoshop, etc.

Dosarul de concurs va conține:

 1. formularul de participare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115403&lang=ro
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar;
 7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Cerințe aferente desfășurării concursului:

 1. Dosarul poate fi depus personal/email/poștă.
 2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
 3. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct. 1 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului.
 4. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a dosarului: de 20 septembrie 2021, ora: 17.00.

Locul depunerii documentelor: Primăria orașului Cimișlia, biroul 26: telefon de contact: 0241 2 28 42.

Adresa poştală: MD-4101, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.

E-mail: resurseumane@cimislia.md.

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 • Legea nr. 158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 16 - XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Lege nr. 435 - XVI din 28 decembrie 206 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie.2006 privind administraţia publică locală.

Acte normative în domeniul de specialitate

 • Legea nr. 239 - XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Hotărâre de Guvern nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Încarcă CV (.pdf)
Pagina