(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță prelungirea concurslui pentru ocuparea funcţiei publice vacante de arhitect-șef la Primăria Cimişlia

09-11-2022, 15:03

SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriale.

SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritorilului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajărilor.
Acordarea asistenței informațonale și metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarea teritoriului.
Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu. 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

Studii: superioare de licenţă sau echivalente: arhitectură;
Experienţă profesională:  2 ani de experiență profesională în domeniu;

Cunoștințe: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul arhitecturi;
Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

 1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
 2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 3. Copia buletinului de identitate
 4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 6. Documente ce atestă experiența profesională
 7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
 9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

E-mail
Poștă
Personal

SALARIUL PE FUNCȚIE:

De la 7010 Lei

 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 28.11.2022,  ora 16:00

LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.

 

Bibliografia concursului

 1. Constituţia Republicii Moldova;
 2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
 3. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
 4. Codul contravețional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
 5. Legea cu privire la funcția publică și statutul fucționarilor public nr. 158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 6. Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 7. Legea nr. 16 - XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 8. Lege nr. 435 - XVI din 28 decembrie 206 privind descentralizarea administrativă;
 9. Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie.2006 privind administraţia publică locală.
 10. Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
 11. Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000.
 12. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018.
 13. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 01.06.2016.
 14. Legea privind evaluarea integrității instituților nr. 325 din 23.11.2013.
 15. Legea integrității nr. 82 din 25.05. 2017.
 16. Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017.
 17. Hotărârea Guvernului privind în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcșionarului public nr. 201 din 11.23.2009.
 18. Hotărârea Guvernului perntu aprobarea Regulamentului privind dobândirea, conformarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul pubic nr. 556 din 19.11.2019.

Acte normative în domeniul de specialitate

 1. Legea nr. 239 - XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 2. Hotărâre de Guvern nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.
 3. Codul funciar al 828-XII din 25.12.1991.
 4. Legea cu privire ocrotirea monumentilor nr. 1530-XII din 22.06.1993.
 5. Hotărârea Guvernului  nr. 499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism
 6. Legea Nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală

Încarcă CV (.pdf)
Pagina