(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcției publice de specialist principal în achiziții în cadrul Primăriei orașului Cimișlia

09-12-2022, 08:45

SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

Desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice

 

SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

1.Organizarea și desfășurarea  activității grupului de lucru pentru achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

2. Elaborarea documentelor de licitaţie şi alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziţii;

3. Întocmirea şi încheierea contractelor de achiziţii publice cu operatorii economici;

4. Întocmirea si păstrarea dosarului de achiziție publică cu toate documentele aferente procedurii de achiziții, conform legislaţiei în vigoare;

5. Monitorizarea executării conforme a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru și întocmirea rapoartele privind executarea contractelor.

 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul   juridic, achiziții publice, economie.

 Experiență profesională: experiență profesională în domeniu de cel puțin 1 an.

 CUNOȘTINȚE:

- Cunoașterea  legislației în  domeniu;

 - Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

 -  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

  ABILITĂȚI:

-  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniu ;

- Instruire și control;

-  Comunicare eficientă în scris; 

-   Comunicare și lucrul în echipă;

- Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

- Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale.

 

DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

 1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
 2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 3. Copia buletinului de identitate
 4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 6. Documente ce atestă experiența profesională
 7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
 9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR

E-mail
Poștă
Personal

 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 30 decembrie, ORA 16:00

LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

Acte legislative în domeniul serviciului public:

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

Acte legislative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice; 
Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;  
Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări; 
Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere ;   
Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri ;
Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice ; 
Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;   
Hotărârea Guvernului nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică.

 


Încarcă CV (.pdf)
Pagina