(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță concurs pentru ocuparea funcţiei: Arhitect-șef

08-11-2021, 11:38

Scopul general al funcţiei: Relizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriale.

Sarcinile de bază: Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritoriliului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajerilor. Acordarea asistemței informațonale șe metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarea tritoriului. Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu. 

Condițiile de participare la concurs:

deţine cetăţenia Republicii Moldova;
cunoaște limba română ;
are capacitate deplină de exerciţiu;
nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
are studii superioare de licență sau echivalente în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului, studii speciale în domeniul proectării, evaluării, estimării construcțiilor;
în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (l) lit. a) şi b) al legii nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcție publică și funcționarului public cu completările și modiicările ulterioare, sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
trei ani de experiență profesională în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului, studii speciale în domeniul proiectării, evaluării, estimării construcțiilor;
abilităţi de utilizare a calculatorului;
cunoașterea unei limbi de circulație internațională, va constitui un anvantaj;
nivel înalt de responsabilitate, flexibilitate în comunicare, ablități de comunicare și de lucru în echipă;
nu are interdicția de  ocupa o funcția publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autoritățiilor Naționale de Integritate.

Dosarul de concurs va conține:

formularul de participare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115403&lang=ro
copia buletinului de identitate;
copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
copia carnetului de muncă;
certificatul medical;
cazierul judiciar;
documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă informativă: Copiile documentelor przentate po fi autentifiacate do notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub suncțiunea respingerii dosarului de concurs. Vor fi executate doar dosarele completate.

Cerințe aferente desfășurării concursului:

Dosarul poate fi depus personal/email/poștă.
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct. 1 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului.
Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Data limită de depunere a dosarului: de 30 noiembrie 2021, ora: 17.00.

Locul depunerii documentelor: Primăria orașului Cimișlia, biroul 26: telefon de contact: 0241 2 28 42.

Adresa poştală: MD-4101, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.

E-mail: resurseumane@cimislia.md.

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova;
Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
Codul contravețional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
Legea cu privire la funcția publică și statutul fucționarilor public nr. 158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
Legea nr. 16 - XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
Lege nr. 435 - XVI din 28 decembrie 206 privind descentralizarea administrativă;
Legea nr. 436 - XVI din 28 decembrie.2006 privind administraţia publică locală.
Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000.
Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018.
Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 01.06.2016.
Legea privind evaluarea integrității instituților nr. 325 din 23.11.2013.
Legea integrității nr. 82 din 25.05. 2017.
Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017.
Hotărârea Guvernului privind în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcșionarului public nr. 201 din 11.23.2009.
Hotărârea Guvernului perntu aprobarea Regulamentului privind dobândirea, conformarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul pubic nr. 556 din 19.11.2019.

Acte normative în domeniul de specialitate:

Legea nr. 239 - XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
Hotărâre de Guvern nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.
Codul funciar al 828-XII din 25.12.1991.
Legea cu privire ocrotirea monumentilor nr. 1530-XII din 22.06.1993.
Legea privind principiul urbanismului și amenajărr teritoriului nr. 835 din 17.06.1996.
Legea cu privire la activitatea arhitecturală nr. 1350-XIV din 02.11.2000.
Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 364-XV din 28.10.2004.
Legea privind protejarea patrimoniului arhiologic nr. 218 din 17.09.2010.
Legea monumentelor de for oublic nr. 192 din 30.09.2011.
Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului derecepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr. 285 din 25.05.1996.

 


Încarcă CV (.pdf)
Pagina