(0-241) 2-21-87

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Bd. Ștefan cel Mare 14

Orașul Cimișlia

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Se anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de arhitect-șef la Primăria Cimişlia

24-03-2023, 09:02

SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriale.

SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

 1. Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritorilului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajărilor.
 2. Acordarea asistenței informațonale și metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarea teritoriului.
 3. Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu. 

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

Studii: superioare de licenţă sau echivalente: arhitectură;
Experienţă profesională:  2 ani de experiență profesională în domeniu;

CUNOȘTINȚE: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul arhitecturi;
Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
ABILITĂȚI de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

 1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
 2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
 3. Copia buletinului de identitate
 4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
 5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
 6. Documente ce atestă experiența profesională
 7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
 8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
 9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

E-mail
Poștă
Personal

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 12 aprilie 2023,  ORA 16:00

LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.


Încarcă CV (.pdf)
Pagina