Социальная помощь

Ajutorul social este o plată lunară în bani acordată familiei defavorizate cu scopul asigurării unui venit lunar minim garantat de stat. Cuantumul ajutorului social depinde de evaluarea venitului global al familiei şi nevoia acesteia de asistenţă socială. 

Pot primi ajutor social familiile defavorizate in cazul in care toti membrii adulţi ai acesteia se încadrează in cel puţin una dintre urmatoarele situaţii:

 • au atins vîrsta necesară de pensionare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • sunt persoane cu grad de invaliditate;
 • sunt şomeri înregistraţi la Agenţia teritoriala pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii;
 • îngrijesc un copil mai mic de 3 ani;
 • îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi in gradul I de invaliditate care necesita îngrijire conform concluziei Consiliului de Expertiza Medicală a Vitalităţii;
 • îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoana in vîrstă de peste 75 de ani din aceeaşi familie conform concluziei Consiliului Medical Consultativ.

Ajutorul social se stabileşte în baza cererii depusă de persoana care poate fi:

 • unul dintre membrii familiei cu capacitate deplină de exerciţiu;
 • o persoană împuternicită de familie;
 • un alt reprezentant în condiţiile prevăzute de lege.

Împreună cu cererea, în mod obligatoriu se prezintă:

 • certificatul privind componenţa familiei;
 • actul de identitate şi copia acestuia;
 • legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, in cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor.


În unele cazuri trebuie prezentate şi următoarele copii ale actelor:

 • certificatul de naştere al copilului;
 • decizia de instituire a tutelei/curatelei;
 • decizia de plasament în instituţie;
 • certificatul de salariu de la locul de muncă;
 • certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetara sau prin contract),cu indicarea mărimii bursei, după caz;
 • confirmarea de efectuare a plăţii pensiei de întreţinere;
 • certificatul privind perioada de satisfacere a serviciului militar în termen;
 • actele de proprietate privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor. 
 • contractul de arendă, locaţiune;
 • actul ce confirma gradul şi termenul invalidităţii.


Persoanei care a depus cererea i se eliberează o recipisă, în care este indicată data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă.

Cererea pentru acordarea ajutorului social se înregistrează şi este prelucrata prin intermediul unui program automatizat la direcţia raională de asistență socială şi protecţie a familiei. Decizia despre acordarea sau neacordarea ajutorului social este adoptata de către şeful direcţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei în termen de 15 zile lucratoare din data depunerii cererii, prin emiterea unui ordin. Persoana care a depus cererea se înştiinţează în scris, in termen de 5 zile lucrătoare. În cazul acordării dreptului la ajutor social înştiinţarea va conţine termenul pentru care a fost stabilit acest ajutor, cuantumul acestuia, modalitatea de plată şi termenele de revizuire a dreptului la ajutor social, precum şi obligaţiile beneficiarului. În cazul respingerii cererii înştiinţarea va conţine motivele care au stat la baza deciziei respective, precum şi modalitatea de contestare a acesteia. 

Cuantumul ajutorului social se calculează individual pentru fiecare familie. 
Venitul lunar minim garantat al familiei reprezintă suma tuturor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acestei familii. 
Suma venitului lunar minim garantat se stabileşte anual prin Legea bugetului de stat. Pentru anul 2009, venitul lunar minim constituie 430 de lei. 
Cuantumul venitului lunar minim garantat pentru fiecare membru al familiei se stabileşte după cum urmează: 

 • 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
 • 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
 • 50 % din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil;
 • plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult încadrat în grad de invaliditate;
 • plus 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil invalid;
 • plus 10% din venitul lunar minim garantat, dacă persoana încadrată în grad de invaliditate este unicul adult din familie.


Notă: veniturile obţinute din folosirea terenurilor agricole şi a loturilor de pamînt, inclusiv cele din proprietate se calculează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 514 din 19 mai 2007.

Ajutorul social se stabileşte pe o perioadă de maximum 24 luni calendaristice începînd cu luna în care cererea de acordare a ajutorului social a fost înregistrată la direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei. 

Ajutorul social se achită în numerar pentru luna in curs la S.A. „Banca de Economii”.

Ajutorul material este o plată în bani acordată unei persoane, o dată la 11 luni, din mijloacele Fondului republican sau local de susţinere socială a populaţiei în baza anchetei sociale efectuate la domiciliul solicitantului. 
Ajutorul social este o plată lunară în bani, acordată familiei defavorizate din bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru o perioadă de cel puţin 6 luni.