Posturi vacante curente

Вы здесь:

Scopul general al funcţiei: Realizarea politicilor în domeniul culturii, tineretului și sportului în teritoriul orașului Cimișlia.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborează și desfășoară programul complex de acțiuni pentru tineret și dezvoltare a sportului, apară interesele sociale, economice, promovează și valorifică potențialul populației din teritoriu implicat în acțiunile din domeniul tineret și sport.
 2. Coordonează și își aduce aportul la asigurarea condițiilor pentru buna funcționarea instituțiilor culturale și sportive gestionate de primăria orașului Cimișlia.
 3. Promovează experiența asociațiilor și organizațiilor sportive și de tineret în soluționarea problemelor ce țin de domeniul tineretului și sportului.
 4. Elaborează și implementează planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare în domeniul tineret și sport.
 5. Colaborează cu asociațiile și organizațiile sportive, organizațiile de tineret din republică pentru realizarea acțiunilor sportive și culturale comune.

Condițiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  b) posedă limba romană şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  c) are capacitate deplină de exerciţiu;
  d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
  f) are studiile superioare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Experienţă profesională:

 1. experienţa profesională 2 ani .
 2. cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, etc.
 3. analiză şi sinteză, abilităţi de lucru cu informaţia, elaborarea documentelor,
 4. argumentare, comunicare eficientă, spirit de convingere, lucru independent şi în

echipă,

 1. diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, punctualitate,
 2. conştiinciozitate, responsabilitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, trăsături

pozitive de caracter, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Dosarul de concurs va conține:

 1. formularul de participare:
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii;
 4. curriculum vitae;
 5. (extras din contul personal de la CNAS Cimișlia – vechimea în muncă);
 6. certificatul medical ;
 7. cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

 1. Legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administrarea publică locală.
 2. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Hotărârea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 cu privier la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a Planului de acțiuni privind implimentarea acesteia.

Actele pot fi depuse personal la Primăria orașului Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 14, trimise prin poștă sau e-mail resurseumane@cimislia.md, biroul nr.14, etajul. II, telefonul de contact 068465414.

Data limită a depunerii dosarului este  02.06.2024, ora 16:30.

Scopul general al funcţiei: Realizarea politicilor în domeniul culturii, tineretului și sportului în teritoriul orașului Cimișlia.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborează și desfășoară programul complex de acțiuni pentru tineret și dezvoltare a sportului, apară interesele sociale, economice, promovează și valorifică potențialul populației din teritoriu implicat în acțiunile din domeniul tineret și sport.
 2. Coordonează și își aduce aportul la asigurarea condițiilor pentru buna funcționarea instituțiilor culturale și sportive gestionate de primăria orașului Cimișlia.
 3. Promovează experiența asociațiilor și organizațiilor sportive și de tineret în soluționarea problemelor ce țin de domeniul tineretului și sportului.
 4. Elaborează și implementează planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare în domeniul tineret și sport.
 5. Colaborează cu asociațiile și organizațiile sportive, organizațiile de tineret din republică pentru realizarea acțiunilor sportive și culturale comune.

Condițiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  b) posedă limba romană şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
  c) are capacitate deplină de exerciţiu;
  d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
  f) are studiile superioare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
  g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
  h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Experienţă profesională:

 1. experienţa profesională 2 ani .
 2. cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, etc.
 3. analiză şi sinteză, abilităţi de lucru cu informaţia, elaborarea documentelor,
 4. argumentare, comunicare eficientă, spirit de convingere, lucru independent şi în

echipă,

 1. diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, punctualitate,
 2. conştiinciozitate, responsabilitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, trăsături

pozitive de caracter, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

Dosarul de concurs va conține:

 1. formularul de participare:
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii;
 4. curriculum vitae;
 5. (extras din contul personal de la CNAS Cimișlia – vechimea în muncă);
 6. certificatul medical ;
 7. cazierul judiciar.

Bibliografia concursului:

 1. Legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administrarea publică locală.
 2. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 3. Hotărârea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 cu privier la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a Planului de acțiuni privind implimentarea acesteia.

Actele pot fi depuse personal la Primăria orașului Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 14, trimise prin poștă sau e-mail resurseumane@cimislia.md, biroul nr.14, etajul. II, telefonul de contact 068465414.

Data limită a depunerii dosarului este  11.05.2024, ora 16:30.

Scopul funcţiei: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

Sarcinile de bază:

 1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
 2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
 3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
 4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

Condiţiile de participare la concurs:

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

3) are capacitate deplină de exerciţiu;

4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

6) nu are antecedente penale;

Cerinţe specifice:

 • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
 • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
 • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
 • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
 • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
 • Atitudini/comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

 Documentele ce urmează a fi prezentate:

1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

2)copia buletinului de identitate;

3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

4)certificat medical privind starea sănătății;

5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

Dosarele pot fi depuse personal la Primăria orașului Cimișlia, trimise prin poștă sau e-mail resurseumane@cimișlia.md, Biroul nr.14, etajul. II, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14.

Data limită a depuneri dosarului este 23.01.2024, ora 16:30.

Telefonul de contact: 068465414

SCOPUL GENERAL AL SECRETARULUI CONSILIULUI LOCAL:

Conducerea personalului și managementul eficient al activității Consiliului Local în vederea asigurării legalității și realizării optime ale obiectivelor acestuia

SARCINILE DE BAZĂ:

 1. Planificarea și organizarea desfășurării sedințelor Consiliului Local:
 2. Asigurarea legalității actelor adoptate de către Consiliul Local ;
 3. Asigurarea aducerii la cunoștință a actelor adoptate de către Consiliul Local și emise de primarul localității;
 4. Asigurarea autentificării actelor și documentelor;
 5. Consultarea consilierilor locali , funcționarilor publici din cadrul autorității;
 6. Înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului şi a Comisiilor de specialitate;
 7. Întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare de activitate, transparenţa în activitate;
 8. Aducerea la cunoștința publică a deciziilor Consiliului şi dispozițiilor cu caracter general ale Primarului).

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie;
 5. este aptă, din punct de vedere a sănătății conform certificatului medical;
 6. are studii superioare juridice sau de administrație publică;
 7. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

 

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

CANDIDAŢII ÎN TERMENUL INDICAT MAI JOS DEPUN PERSONAL DOSARUL DE CONCURS CARE CONŢINE:

 1. formularul de participare conform regulamentului;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii superioare;
 4. certificatul medical;
 5. cazierul juridiciar.;
 6. Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

DATA LIMITĂ PÎNĂ LA CARE POATE FI DEPUS DOSARUL DE CONCURS – 05.01.2024, INCLUSIV, ORA 16.30

 

TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

POȘTA ELECTRONICĂ: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD


  LA FUNCŢIA DE MEDIATOR COMUNITAR pot candida persoanele de etnie romă care cunosc limba de stat/limba de comunicare, au cel puţin studii medii generale sau speciale, au o experienţă de lucru de cel puţin 1 an în domeniu, ca urmare a participării lor în proiecte/inițiative, desfăşurate în localităţile de romi, iar studiile superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj.

  CANDIDAŢII PREZINTĂ LA COMISIE DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS, CARE TREBUIE SĂ CONŢINĂ:

  1)      cererea de înscriere la concurs adresată primarului unităţii administrativ-teritoriale , în teritoriul căreia este anunţat concursul;

  2)      CV-ul (în limba romănă);

  3)      copia actului de identitate;

  4)      copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;

  5)      copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;

  6)      copia carnetului de muncă;

  7)      certificatul medical de sănătate;

  8)      cazierul judiciar;

  9)      recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

   

  ACTELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIE, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

   

  DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 05.01.2024, ora 16:30.

  TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

  POȘTA ELECTRONICĂ: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD

   

   


   Scopul general al funcţiei:

   Activităti căre are drept scop  satisfacerea necesităţilor culturale şi spirituale ale comunităţii, organizarea vieţii culturale a localitate, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural mobil şi imobil, depistarea şi promovarea tinerelor talente, prestarea serviciilor culturale.

   Sarcinile de bază:

   1. Asigură conducerea activităţii instituţiei;
   2. Gestionează patrimoniul Casei de Cultură;
   3. Elaborează programe de activitate şi asigură realizarea acestora;
   4. Crează condiţii pentru activitatea formaţiilor artistice de amatori, a cercurilor de creaţie, a atelierelor meşteşugăreşti şi a meşterilor populari din cadrul instituţiei;
   5. Reprezintă Casa de Cultură în raport cu persoanele fizice şi juridice;
   6. Coordonează cu fondatorul şi secţia/direcţia cultură angajarea personalului instituţiei ( angajază personalul în cazul cînd Casa de Cultură este persoană juridică);
   7. Înaintează propuneri privind premierea sau acordarea sancţiunilor disciplinare angajaţilor Casei de Cultură;
   8. Prezintă organelor ierarhic superioare dări de seamă textuale şi statistice, informaţii referitor la situaţia din domeniu.

    

   Condițiile de participare la concurs:

   1. a) deține cetățenia Republicii Moldova;
    b) are studii superioare universitare (preferabil de profil umanistic) ;
    c) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensia pentru limita de vârstă;
    d) posedă limba română;
    e) este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
    f) nu are antecedente penale.

   Experienţă profesională:

   a)experienţa profesională 3 ani

   b) cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, etc.

   c) analiză şi sinteză, abilităţi de lucru cu informaţia, elaborarea documentelor,

   d) argumentare, comunicare eficientă, spirit de convingere, lucru independent şi în

   echipă,

   e) diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, punctualitate,

   f) conştiinciozitate, responsabilitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, trăsături

   pozitive de caracter, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

   Dosarul de concurs va conține:

   1. cererea de angajare;
    2. copia buletinului de identitate;
    3. copiile actelor de studii;
    4. curriculum vitae;
    5. cazier judiciar (la etapa depunerii actelor poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere, urmând a fi prezentat în original în cazul confirmării angajării);
    6. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic, și neuropsihic (care la etapa depunerii actelor poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere, urmând a fi prezentat în original în cazul confirmării angajării);
    7. Planul de activitate a instituţiei pentru un an calendaristic.

   Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cererea de angajare. Cererea va fi în două exemplare, un exemplar se restituie contra semnătură persoanei care a depus dosarul (pentru dosarele depuse în formă imprimată).

   Bibliografia concursului:

   1. Legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administrarea publică locală.
   2. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
   3. Hotărârea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 cu privier la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a Planului de acțiuni privind implimentarea acesteia.

   Actele pot fi depuse personal la Primăria orașului Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, trimise prin poștă sau e-mail resurseumane@cimișlia,md, biroul nr.14, etajul. II, telefonul de contact 068465414.

   Data limită a depunerii dosarului este  05.01.2024, ora 16:30.

    


    Scopul general al funcţiei: Realizarea politicilor în domeniul culturii, tineretului și sportului în teritoriul orașului Cimișlia.

    Sarcinile de bază:

    1. Elaborează și desfășoară programul complex de acțiuni pentru tineret și dezvoltare a sportului, apară interesele sociale, economice, promovează și valorifică potențialul populației din teritoriu implicat în acțiunile din domeniul tineret și sport.
    2. Coordonează și își aduce aportul la asigurarea condițiilor pentru buna funcționarea instituțiilor culturale și sportive gestionate de primăria orașului Cimișlia.
    3. Promovează experiența asociațiilor și organizațiilor sportive și de tineret în soluționarea problemelor ce țin de domeniul tineretului și sportului.
    4. Elaborează și implementează planul de acțiuni al Strategiei de dezvoltare în domeniul tineret și sport.
    5. Colaborează cu asociațiile și organizațiile sportive, organizațiile de tineret din republică pentru realizarea acțiunilor sportive și culturale comune.

     

    Condițiile de participare la concurs:

     

    1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
     b) posedă limba romană şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
     c) are capacitate deplină de exerciţiu;
     d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
     e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
     f) are studiile superioare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
     g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
     h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
     i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

    Experienţă profesională:

    1. experienţa profesională 2 ani .
    2. cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, etc.
    3. analiză şi sinteză, abilităţi de lucru cu informaţia, elaborarea documentelor,
    4. argumentare, comunicare eficientă, spirit de convingere, lucru independent şi în

    echipă,

    1. diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, punctualitate,
    2. conştiinciozitate, responsabilitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, trăsături

    pozitive de caracter, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

    Dosarul de concurs va conține:

    1. formularul de participare:
    2. copia buletinului de identitate;
    3. copiile diplomelor de studii;
    4. curriculum vitae;
    5. (extras din contul personal de la CNAS Cimișlia – vechimea în muncă);
    6. certificatul medical ;
    7. cazierul judiciar.

     

    Bibliografia concursului:

    1. Legea nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administrarea publică locală.
    2. Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
    3. Hotărârea Guvernului nr.1006 din 10.12.2014 cu privier la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 și a Planului de acțiuni privind implimentarea acesteia.

    Actele pot fi depuse personal la Primăria orașului Cimișlia, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14, trimise prin poștă sau e-mail resurseumane@cimișlia,md, biroul nr.14, etajul. II, telefonul de contact 068465414.

    Data limită a depunerii dosarului este  05.01.2024, ora 16:30.


     SCOPUL FUNCŢIEI: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

     SARCINILE DE BAZĂ:

     1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
     2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
     3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
     4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

     CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

     1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

     2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

     3) are capacitate deplină de exerciţiu;

     4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

     5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

     6) nu are antecedente penale;

     CERINŢE SPECIFICE:

     • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
     • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
     • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
     • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
     • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
     • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
     • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
     • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

      

      DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

     1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

     2)copia buletinului de identitate;

     3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

     4)certificat medical privind starea sănătății;

     5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

      

     DOSARELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL RESURSEUMANE@CIMIȘLIA.MD, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

     DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 10.11.2023, ORA 16:30.

     TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

      

     BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

     1. Constituţia Republicii Moldova;
     2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
     3. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
     4. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
     5. Hotărârea Guvernului 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
     6. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public;
     7. Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci;
     8. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014.


      SCOPUL GENERAL AL SECRETARULUI CONSILIULUI LOCAL:

      Conducerea personalului și managementul eficient al activității Consiliului Local în vederea asigurării legalității și realizării optime ale obiectivelor acestuia

      SARCINILE DE BAZĂ:

      1. Planificarea și organizarea desfășurării sedințelor Consiliului Local:
      2. Asigurarea legalității actelor adoptate de către Consiliul Local ;
      3. Asigurarea aducerii la cunoștință a actelor adoptate de către Consiliul Local și emise de primarul localității;
      4. Asigurarea autentificării actelor și documentelor;
      5. Consultarea consilierilor locali , funcționarilor publici din cadrul autorității;
      6. Înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului şi a Comisiilor de specialitate;
      7. Întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, elaborarea programelor anuale, trimestriale şi lunare de activitate, transparenţa în activitate;
      8. Aducerea la cunoștința publică a deciziilor Consiliului şi dispozițiilor cu caracter general ale Primarului).

      CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

      1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
      2. posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
      3. capacitate deplină de exercițiu;
      4. nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie;
      5. este aptă, din punct de vedere a sănătății conform certificatului medical;
      6. are studii superioare juridice sau de administrație publică;
      7. nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate.

      DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

      CANDIDAŢII ÎN TERMENUL INDICAT MAI JOS DEPUN PERSONAL DOSARUL DE CONCURS CARE CONŢINE:

      1. formularul de participare conform regulamentului;
      2. copia buletinului de identitate;
      3. copiile diplomelor de studii superioare;
      4. certificatul medical;
      5. cazierul juridiciar.;
      6. Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

      DATA LIMITĂ PÎNĂ LA CARE POATE FI DEPUS DOSARUL DE CONCURS – 10 NOIEMBRIE 2023, INCLUSIV, ORA 16.30

      TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

      POȘTA ELECTRONICĂ: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD


       LA FUNCŢIA DE MEDIATOR COMUNITAR pot candida persoanele de etnie romă care cunosc limba de stat/limba de comunicare, au cel puţin studii medii generale sau speciale, au o experienţă de lucru de cel puţin 1 an în domeniu, ca urmare a participării lor în proiecte/inițiative, desfăşurate în localităţile de romi, iar studiile superioare şi cunoaşterea limbii romani constituie un avantaj.

       CANDIDAŢII PREZINTĂ LA COMISIE DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS, CARE TREBUIE SĂ CONŢINĂ:

       1)      cererea de înscriere la concurs adresată primarului unităţii administrativ-teritoriale , în teritoriul căreia este anunţat concursul;

       2)      CV-ul (în limba romănă);

       3)      copia actului de identitate;

       4)      copia certificatului de naştere sau a unui alt document confirmativ care atestă apartenenţa candidatului la etnia romă;

       5)      copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor;

       6)      copia carnetului de muncă;

       7)      certificatul medical de sănătate;

       8)      cazierul judiciar;

       9)      recomandarea societăţii civile rome locale, a unei sau a mai multor organizaţii neguvernamentale rome.

        

       ACTELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIE, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

        

       DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 31.10.2023, ora 16:30.

        

       TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

       POȘTA ELECTRONICĂ: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD


        A iniția concursurile pentru suplinirea funcțiilor vacante de director al grădinițelor de copii din orașul Cimișlia:

        • „Ghiocel”;
        • „Bogdanovca – Veche”;

         

        CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A CANDIDA LA FUNCȚIA DE DIRECTOR:

        1. deține cetățenia Republicii Moldova;
        2. are studii superioare universitare;
        3. are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
        4.  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
        5. cunoaște limba română;
        6. este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
        7. nu are antecedente penale;
        8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) și n) din Codul muncii

        CANDIDAȚII PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL INSTITUȚIEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DEPUN PERSONAL SAU PRIN REPREZENTANT (LA CANCELARIA ORGANIZATORULUI CONCURSULUI), PRIN POȘTĂ SAU PRIN E-MAIL, ÎN TERMEN DE 30 ZILE CALENDARISTICE DIN ZIUA PUBLICĂRII ANUNȚULUI, DOSARUL DE CONCURS CARE CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE OBLIGATORII:

         

        • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului;
        • copia actului de identitate;
        • copia/copiile actului/actelor de studii;
        • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
        • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului
        • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul necrolog), pentru exercitarea funcției;
        • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere, conform Regulamentului
        • Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 

         

        DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS ESTE 10.11.2023ORA 16.30

        TELEFONUL DE CONTACT : 0241 – 92-774

        poșta electronică: resurseumane@cimislia.md


         SCOPUL FUNCŢIEI: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

         SARCINILE DE BAZĂ:

         1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
         2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
         3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
         4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

         CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

         1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

         2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

         3) are capacitate deplină de exerciţiu;

         4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

         5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

         6) nu are antecedente penale;

         CERINŢE SPECIFICE:

         • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
         • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
         • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
         • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
         • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
         • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
         • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
         • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

          

          DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

         1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

         2)copia buletinului de identitate;

         3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

         4)certificat medical privind starea sănătății;

         5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

          

         DOSARELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL RESURSEUMANE@CIMIȘLIA.MD, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

         DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 10.11.2023, ORA 16:30.

         TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

          

         BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

         1. Constituţia Republicii Moldova;
         2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
         3. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
         4. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
         5. Hotărârea Guvernului 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
         6. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public;
         7. Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci;
         8. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014.


          A iniția concursurile pentru suplinirea funcțiilor vacante de director al grădinițelor de copii din orașul Cimișlia:

          „Ghiocel”;
          „Bogdanovca – Veche”;
           

          CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A CANDIDA LA FUNCȚIA DE DIRECTOR:

          1. deține cetățenia Republicii Moldova;
          2. are studii superioare universitare;
          3. are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
          4.  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
          5. cunoaște limba română;
          6. este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
          7. nu are antecedente penale;
          8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) și n) din Codul muncii

          Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

          1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului;
          2. copia actului de identitate;
          3. copia/copiile actului/actelor de studii;
          4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
          5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului
          6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul necrolog), pentru exercitarea funcției;
          7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere, conform Regulamentului
          8. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 

          DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS ESTE 22.09.2023, ORA 16.30

          TELEFONUL DE CONTACT : 0241 – 2- 27 – 74

          poșta electronică: resurseumane@cimislia.md


           A iniția concursurile pentru suplinirea funcțiilor vacante de director al grădinițelor de copii din orașul Cimișlia:

           „Ghiocel”;
           „Făt – Frumos”;
           „Bogdanovca – Veche”;
           „Viorica” pe perioadă determinată.

           CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A CANDIDA LA FUNCȚIA DE DIRECTOR:

           1. deține cetățenia Republicii Moldova;
           2. are studii superioare universitare;
           3. are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
           4.  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
           5. cunoaște limba română;
           6. este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
           7. nu are antecedente penale;
           8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) și n) din Codul muncii

           Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

           1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului;
           2. copia actului de identitate;
           3. copia/copiile actului/actelor de studii;
           4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
           5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului
           6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul necrolog), pentru exercitarea funcției;
           7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere, conform Regulamentului
           8. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 

           Data limită pentru depunerea dosarelor pentru participare la concurs este 07.07.2023, inclusiv, ora 16:30.

           TELEFONUL DE CONTACT:

           0241-2-28-42

           poșta electronică: resurseumane@cimislia.md


            SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

            Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriale.

            SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

            1. Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritorilului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajărilor.
            2. Acordarea asistenței informațonale și metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarea teritoriului.
            3. Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu. 

            CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

            1. deține cetățenia Republicii Moldova;
            2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
            3. are capacitate deplină de exercițiu;
            4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
            5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
            6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
            7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
            8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
            9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
            10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

             

            CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

            Studii: superioare de licenţă sau echivalente: arhitectură;
            Experienţă profesională:  2 ani de experiență profesională în domeniu;

            CUNOȘTINȚE: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul arhitecturi;
            Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
            ABILITĂȚI de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

             

            DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

            1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
            2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
            3. Copia buletinului de identitate
            4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
            5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
            6. Documente ce atestă experiența profesională
            7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
            8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
            9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

             

            MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

            E-mail
            Poștă
            Personal

            DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 12 APRILIE 2023,  ORA 16:00

            LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

            ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

            E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.


             SCOPUL FUNCŢIEI: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

             SARCINILE DE BAZĂ:

             1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
             2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
             3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
             4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

             CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

             1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

             2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

             3) are capacitate deplină de exerciţiu;

             4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

             5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

             6) nu are antecedente penale;

             CERINŢE SPECIFICE:

             • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
             • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
             • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
             • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
             • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
             • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
             • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
             • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

              

              DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

             1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

             2)copia buletinului de identitate;

             3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

             4)certificat medical privind starea sănătății;

             5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

              

             DOSARELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL RESURSEUMANE@CIMIȘLIA.MD, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

             DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 10.11.2023, ORA 16:30.

             TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

              

             BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

             1. Constituţia Republicii Moldova;
             2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
             3. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
             4. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
             5. Hotărârea Guvernului 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
             6. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public;
             7. Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci;
             8. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014.


              Primăria orașului Cimișlia anunță prelungirea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de director în următoarele instituții de educație timpurie din teritoriul UAT or. Cimișlia:

              1. Grădinița-creșă „Ghiocel”,
              2. Grădinița-creșă „Bogdanovca – Veche

              CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A CANDIDA LA FUNCȚIA DE DIRECTOR:

              1. deține cetățenia Republicii Moldova;
              2. are studii superioare universitare;
              3. are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
              4.  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
              5. cunoaște limba română;
              6. este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
              7. nu are antecedente penale;
              8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) și n) din Codul muncii

              Candidații pentru ocuparea funcției de director al instituției de învățământ depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poștă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

              1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului;
              2. copia actului de identitate;
              3. copia/copiile actului/actelor de studii;
              4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
              5. curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului
              6. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul necrolog), pentru exercitarea funcției;
              7. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere, conform Regulamentului
              8. Candidatul poate anexa și alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 

              ACTELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIE, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL, BIROUL NR. 27, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

              DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 25.04.2023, ORA 16:00.

              TELEFONUL DE CONTACT:

              0241-2-28-42


               SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

               Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriale.

               SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

               Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritorilului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajărilor.
               Acordarea asistenței informațonale și metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarea teritoriului.
               Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu. 

               CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

               • deține cetățenia Republicii Moldova;
               • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
               • are capacitate deplină de exercițiu;
               • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
               • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
               • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
               • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
               • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
               • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
               • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

                

               CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

               Studii: superioare de licenţă sau echivalente: arhitectură;
               Experienţă profesională:  2 ani de experiență profesională în domeniu;

               CUNOȘTINȚE: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul arhitecturi;
               Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
               ABILITĂȚI de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

                

               DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

               1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
               2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
               3. Copia buletinului de identitate
               4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
               5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
               6. Documente ce atestă experiența profesională
               7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
               8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
               9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                

               MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

               E-mail
               Poștă
               Personal

               DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 30 DECEMBRIE 2022,  ORA 16:00

               LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

               ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

               E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.

                

               BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

               Constituţia Republicii Moldova;
               Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
               Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
               Codul contravețional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
               Legea cu privire la funcția publică și statutul fucționarilor public nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
               Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
               Legea nr. 16 – XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
               Lege nr. 435 – XVI din 28 decembrie 206 privind descentralizarea administrativă;
               Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie.2006 privind administraţia publică locală.
               Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
               Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000.
               Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018.
               Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 01.06.2016.
               Legea privind evaluarea integrității instituților nr. 325 din 23.11.2013.
               Legea integrității nr. 82 din 25.05. 2017.
               Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017.
               Hotărârea Guvernului privind în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcșionarului public nr. 201 din 11.23.2009.
               Hotărârea Guvernului perntu aprobarea Regulamentului privind dobândirea, conformarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul pubic nr. 556 din 19.11.2019.

               ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL DE SPECIALITATE

               Legea nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
               Hotărâre de Guvern nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.
               Codul funciar al 828-XII din 25.12.1991.
               Legea cu privire ocrotirea monumentilor nr. 1530-XII din 22.06.1993.
               Hotărârea Guvernului  nr. 499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism
               Legea Nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală


                SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

                Desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice

                 

                SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

                1.Organizarea și desfășurarea  activității grupului de lucru pentru achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

                2. Elaborarea documentelor de licitaţie şi alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziţii;

                3. Întocmirea şi încheierea contractelor de achiziţii publice cu operatorii economici;

                4. Întocmirea si păstrarea dosarului de achiziție publică cu toate documentele aferente procedurii de achiziții, conform legislaţiei în vigoare;

                5. Monitorizarea executării conforme a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru și întocmirea rapoartele privind executarea contractelor.

                 

                CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

                1. deține cetățenia Republicii Moldova;
                2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
                3. are capacitate deplină de exercițiu;
                4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
                5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
                6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
                7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
                8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
                9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
                10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

                 

                CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

                Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul   juridic, achiziții publice, economie.

                 Experiență profesională: experiență profesională în domeniu de cel puțin 1 an.

                 CUNOȘTINȚE:

                – Cunoașterea  legislației în  domeniu;

                 – Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

                 –  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

                  ABILITĂȚI:

                –  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniu ;

                – Instruire și control;

                –  Comunicare eficientă în scris; 

                –   Comunicare și lucrul în echipă;

                – Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

                – Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale.

                 

                DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

                1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
                2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
                3. Copia buletinului de identitate
                4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
                5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
                6. Documente ce atestă experiența profesională
                7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
                8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
                9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR

                E-mail
                Poștă
                Personal

                 

                DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 30 DECEMBRIE, ORA 16:00

                LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

                ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

                E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.

                BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

                Acte legislative în domeniul serviciului public:

                Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
                Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
                Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
                Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
                Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
                Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
                Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
                Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
                Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

                Acte legislative în domeniul de specialitate:

                Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
                Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice; 
                Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;  
                Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări; 
                Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere ;   
                Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri ;
                Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice ; 
                Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;   
                Hotărârea Guvernului nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică.


                 SCOPUL FUNCŢIEI: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

                 SARCINILE DE BAZĂ:

                 1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
                 2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
                 3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
                 4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

                 CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

                 1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

                 2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

                 3) are capacitate deplină de exerciţiu;

                 4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

                 5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

                 6) nu are antecedente penale;

                 CERINŢE SPECIFICE:

                 • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
                 • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
                 • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
                 • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
                 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
                 • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
                 • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
                 • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

                  

                  DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

                 1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

                 2)copia buletinului de identitate;

                 3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

                 4)certificat medical privind starea sănătății;

                 5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

                  

                 DOSARELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL RESURSEUMANE@CIMIȘLIA.MD, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

                 DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 10.11.2023, ORA 16:30.

                 TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

                  

                 BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

                 1. Constituţia Republicii Moldova;
                 2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
                 3. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
                 4. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
                 5. Hotărârea Guvernului 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
                 6. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public;
                 7. Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci;
                 8. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014.


                  SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

                  Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriale.

                  SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

                  Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritorilului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajărilor.
                  Acordarea asistenței informațonale și metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarea teritoriului.
                  Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu. 

                  CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

                  1. deține cetățenia Republicii Moldova;
                  2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
                  3. are capacitate deplină de exercițiu;
                  4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
                  5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
                  6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
                  7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
                  8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
                  9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
                  10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

                   

                  CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

                  Studii: superioare de licenţă sau echivalente: arhitectură;
                  Experienţă profesională:  2 ani de experiență profesională în domeniu;

                  CUNOȘTINȚE: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul arhitecturi;
                  Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
                  ABILITĂȚI de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

                   

                  DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

                  1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
                  2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
                  3. Copia buletinului de identitate
                  4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
                  5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
                  6. Documente ce atestă experiența profesională
                  7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
                  8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
                  9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                   

                  MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

                  E-mail
                  Poștă
                  Personal

                  SALARIUL PE FUNCȚIE:

                  De la 7010 Lei

                   

                  DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 28.11.2022,  ORA 16:00

                  LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

                  ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

                  E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.

                   

                  BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

                  1. Constituţia Republicii Moldova;
                  2. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
                  3. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
                  4. Codul contravețional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
                  5. Legea cu privire la funcția publică și statutul fucționarilor public nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
                  6. Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
                  7. Legea nr. 16 – XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
                  8. Lege nr. 435 – XVI din 28 decembrie 206 privind descentralizarea administrativă;
                  9. Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie.2006 privind administraţia publică locală.
                  10. Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
                  11. Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000.
                  12. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018.
                  13. Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 01.06.2016.
                  14. Legea privind evaluarea integrității instituților nr. 325 din 23.11.2013.
                  15. Legea integrității nr. 82 din 25.05. 2017.
                  16. Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017.
                  17. Hotărârea Guvernului privind în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcșionarului public nr. 201 din 11.23.2009.
                  18. Hotărârea Guvernului perntu aprobarea Regulamentului privind dobândirea, conformarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul pubic nr. 556 din 19.11.2019.

                  ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL DE SPECIALITATE

                  1. Legea nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
                  2. Hotărâre de Guvern nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.
                  3. Codul funciar al 828-XII din 25.12.1991.
                  4. Legea cu privire ocrotirea monumentilor nr. 1530-XII din 22.06.1993.
                  5. Hotărârea Guvernului  nr. 499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism
                  6. Legea Nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală


                   SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

                   Desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice

                    

                   SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

                   1.Organizarea și desfășurarea  activității grupului de lucru pentru achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

                   2. Elaborarea documentelor de licitaţie şi alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziţii;

                   3. Întocmirea şi încheierea contractelor de achiziţii publice cu operatorii economici;

                   4. Întocmirea si păstrarea dosarului de achiziție publică cu toate documentele aferente procedurii de achiziții, conform legislaţiei în vigoare;

                   5. Monitorizarea executării conforme a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru și întocmirea rapoartele privind executarea contractelor.

                    

                   CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

                   1. deține cetățenia Republicii Moldova;
                   2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
                   3. are capacitate deplină de exercițiu;
                   4. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
                   5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
                   6. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
                   7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
                   8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
                   9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
                   10. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

                    

                   CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

                   Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul   juridic, achiziții publice, economie.

                    Experiență profesională: experiență profesională în domeniu de cel puțin 1 an.

                    CUNOȘTINȚE:

                   – Cunoașterea  legislației în  domeniu;

                    – Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

                    –  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

                     ABILITĂȚI:

                   –  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniu ;

                   – Instruire și control;

                   –  Comunicare eficientă în scris; 

                   –   Comunicare și lucrul în echipă;

                   – Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

                   – Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale.

                    

                   DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

                   1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
                   2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
                   3. Copia buletinului de identitate
                   4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
                   5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
                   6. Documente ce atestă experiența profesională
                   7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
                   8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
                   9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                   MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR

                   E-mail
                   Poștă
                   Personal

                    

                   DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: 28.11.2022, ORA 16:00

                   LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

                   ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

                   E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.

                   BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

                   Acte legislative în domeniul serviciului public:

                   Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
                   Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
                   Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
                   Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
                   Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
                   Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
                   Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
                   Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
                   Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

                   Acte legislative în domeniul de specialitate:

                   Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
                   Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice; 
                   Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;  
                   Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări; 
                   Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere ;   
                   Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri ;
                   Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice ; 
                   Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;   
                   Hotărârea Guvernului nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică.


                    SCOPUL FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI

                    Realizarea sarcinilor de complexitate înaltă în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriale.

                    SARCINILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIEI PUBLICE VACANTE, CONFORM FIŞEI POSTULUI:

                    1. Coordonarea activității în domeniul construcțiilor și amenajărilor de orice destinație și ameliorarea complexă a teritorilului administrativ prin monitorizarea și evaluarea implimentării în autoritatea publică a procedurilor de execuție a construcțiilor și amenajărilor.
                    2. Acordarea asistenței informațonale și metodologice în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajarea teritoriului.
                    3. Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului și Planurilor urbanistice Generale și de Detaliu. 

                    CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS

                    • deține cetățenia Republicii Moldova;
                    • posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
                    • are capacitate deplină de exercițiu;
                    • nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
                    • este aptă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sânt stabilite cerințe speciale de sănătate;
                    • are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
                    • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
                    • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
                    • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
                    • nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

                     

                    CERINŢE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

                    Studii: superioare de licenţă sau echivalente: arhitectură;
                    Experienţă profesională:  2 ani de experiență profesională în domeniu;

                    Cunoștințe: Cunoaşterea legislaţiei, a actelor normative care reglementează domeniul arhitecturi;
                    Cunoaşterea politicilor şi practicilor bune în domeniu;
                    Abilități de utilizare a computerului: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

                     

                    DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE

                    1. Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
                    2. Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
                    3. Copia buletinului de identitate
                    4. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
                    5. Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
                    6. Documente ce atestă experiența profesională
                    7. Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
                    8. Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
                    9. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                     

                    MODALITATEA DE DEPUNERE A DOCUMENTELOR:

                    E-mail
                    Poștă
                    Personal

                    SALARIUL PE FUNCȚIE:

                    De la 7010 Lei

                     

                    DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI 08 NOIEMBRIE 2022.

                    LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

                    ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

                    E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.

                     

                    BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

                    Constituţia Republicii Moldova;
                    Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
                    Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
                    Codul contravețional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008
                    Legea cu privire la funcția publică și statutul fucționarilor public nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
                    Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
                    Legea nr. 16 – XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
                    Lege nr. 435 – XVI din 28 decembrie 206 privind descentralizarea administrativă;
                    Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie.2006 privind administraţia publică locală.
                    Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.
                    Legea privind accesul la informație nr. 982 din 11.05.2000.
                    Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018.
                    Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 01.06.2016.
                    Legea privind evaluarea integrității instituților nr. 325 din 23.11.2013.
                    Legea integrității nr. 82 din 25.05. 2017.
                    Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017.
                    Hotărârea Guvernului privind în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcșionarului public nr. 201 din 11.23.2009.
                    Hotărârea Guvernului perntu aprobarea Regulamentului privind dobândirea, conformarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul pubic nr. 556 din 19.11.2019.

                    ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL DE SPECIALITATE:

                    Legea nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
                    Hotărâre de Guvern nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.
                    Codul funciar al 828-XII din 25.12.1991.
                    Legea cu privire ocrotirea monumentilor nr. 1530-XII din 22.06.1993.
                    Hotărârea Guvernului  nr. 499 din 30.05.2000 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind activitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism
                    Legea Nr. 1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală


                     SCOPUL FUNCŢIEI: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

                     SARCINILE DE BAZĂ:

                     1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
                     2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
                     3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
                     4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

                     CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

                     1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

                     2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

                     3) are capacitate deplină de exerciţiu;

                     4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

                     5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

                     6) nu are antecedente penale;

                     CERINŢE SPECIFICE:

                     • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
                     • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
                     • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
                     • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
                     • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
                     • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
                     • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
                     • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

                      

                      DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

                     1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

                     2)copia buletinului de identitate;

                     3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

                     4)certificat medical privind starea sănătății;

                     5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

                      

                     DOSARELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL RESURSEUMANE@CIMIȘLIA.MD, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

                     DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 10.11.2023, ORA 16:30.

                     TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

                      

                     BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

                     1. Constituţia Republicii Moldova;
                     2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
                     3. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
                     4. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
                     5. Hotărârea Guvernului 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
                     6. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public;
                     7. Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci;
                     8. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014.


                      SCOPUL GENERAL AL FUNCŢIEI: Desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice.

                      OBIECTIVELE POSTULUI

                      • respectarea prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice in ceea ce priveste alegerea, initierea si finalizarea procedurilor de atribuire cu scopul incheierii contractelor de achizitie publica / incheierii acordurilor cadru ;
                      • asigurarea cadrului legal de aprovizionare cu produse sau prestare de servicii necesare spitalului.

                       

                      SARCINILE DE BAZĂ:

                      1.Organizarea și desfășurarea  activității grupului de lucru pentru achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice;

                      2. Elaborarea documentelor de licitaţie şi alte documente aplicabile în cadrul procedurii de achiziţii;

                      3. Întocmirea şi încheierea contractelor de achiziţii publice cu operatorii economici;

                      4. Întocmirea si păstrarea dosarului de achiziție publică cu toate documentele aferente procedurii de achiziții, conform legislaţiei în vigoare;

                      5. Monitorizarea executării conforme a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru și întocmirea rapoartele privind executarea contractelor.

                      CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

                      • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
                      • posedă limba de Stat;
                      • are capacitate deplină de exerciţiu;
                      • nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
                      • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
                      • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
                      • în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (l) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
                      • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
                      • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

                       

                      CERINȚE SPECIFICE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS

                       Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul   juridic, achiziții publice, economie.

                       Experiență profesională: experiență profesională în domeniu de cel puțin 1 an.

                       Cunoștințe:

                      – Cunoașterea  legislației în  domeniu;

                       – Cunoașterea tehnologiilor informaționale: Microsoft Office Word, Excel,  Power Point;

                       –  Cunoașterea unei  limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj.

                       

                      ABILITĂȚI:

                      –  Proiectare, organizare, dirijare a activităților în domeniu ;

                      – Instruire și control;

                      –  Comunicare eficientă în scris; 

                      –   Comunicare și lucrul în echipă;

                      – Monitorizare, coordonare, organizare, evaluare, adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

                      – Comunicare eficientă, planificare şi organizare a activităţii profesionale.

                       

                      DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE:

                      • formularul de participare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115403&lang=ro

                      Anexa a formularului este anexată mai jos.

                      • copia buletinului de identitate;
                      • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
                      • copia carnetului de muncă;
                      • certificatul medical;
                      • cazierul judiciar;
                      • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

                       

                      CERINȚE AFERENTE DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:

                      1. Dosarul poate fi depus personal/email/poștă.
                      2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
                      3. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct. 1 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului.
                      4. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                      DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: DE 08 NOIEMBRIE 2022, ORA: 16.00.

                      LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, BIROUL 26: TELEFON DE CONTACT: 0241 2 28 42.

                      ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, BD. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT, 14.

                      E-MAIL: RESURSEUMANE@CIMISLIA.MD.

                       

                      BIBLIOGRAFIE:

                      ACTE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL SERVICIULUI PUBLIC:

                      1. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994;
                      2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.
                      3. Legea nr. 136 din 17.06.2016 ,,Privind statutul municipiului Chișinău”;
                      4. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006  ,,Privind administraţia publică locală”;
                      5. Legea nr. 158-XVI  din 4 iulie 2008 ,,Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
                      6. Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 ,,Privind Codul de conduită al funcţionarului public”;
                      7. Legea nr. 133 din 17.06.2016 ,,Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
                      8. Legea nr. 325 din 23.12.2013 ,,Privind evaluarea integrităţii instituționale”;
                      9. Legea nr. 133 din 08.07.2011 ,,Privind protecţia datelor cu caracter personal”.

                      ACTE LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL DE SPECIALITATE:

                      1. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;
                      2. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice; 
                      3. Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28.10.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice;  
                      4. Hotărârea Guvernului nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări; 
                      5. Hotărârea Guvernului nr. 599 din 12.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere ;   
                      6. Hotărârea Guvernului nr. 987 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri ;
                      7. Hotărârea Guvernului nr.1419 din 28.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice ; 
                      8. Hotărârea Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică ;   
                      9. Hotărârea Guvernului nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică


                       Primăria orașului Cimișlia anunță prelungirea  concursului pentru ocuparea postului vacant de director în instituțiile publice de învățământ preșcolar din orașul Cimișlia:

                        

                       • Grădinița de copii „Ghiocel”;
                       • Grădinița de copii „Făt – Frumos”;
                       • Grădinița de copii „Bogdanovca – Veche”;
                       • Grădinița de copii „Scufița – Roșie”.

                        

                       CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A CANDIDA LA FUNCȚIA DE DIRECTOR:

                       • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
                       • are studii superioare universitare;
                       • are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
                       •  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
                       • cunoaşte limba română;
                       • este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
                       • nu are antecedente penale;
                       • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

                        

                       CANDIDAŢII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR AL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

                       • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului;
                       • copia actului de identitate;
                       • copia/copiile actului/actelor de studii;
                       • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
                       • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului
                       • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
                       • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere, conform Regulamentului.

                        

                       Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

                        

                       ACTELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIE, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL, BIROUL NR. 27, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

                       DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 15.11.2022, ORA 16:00.

                       TELEFONUL DE CONTACT:

                       0241-2-28-42

                       Primăria orașului Cimișlia anunță prelungirea  concursului pentru ocuparea postului vacant de director în instituțiile publice de învățământ preșcolar din orașul Cimișlia:

                        

                       • Grădinița de copii „Ghiocel”;
                       • Grădinița de copii „Făt – Frumos”;
                       • Grădinița de copii „Bogdanovca – Veche”;
                       • Grădinița de copii „Scufița – Roșie”.

                        

                       CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A CANDIDA LA FUNCȚIA DE DIRECTOR:

                       • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
                       • are studii superioare universitare;
                       • are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
                       •  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
                       • cunoaşte limba română;
                       • este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
                       • nu are antecedente penale;
                       • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

                        

                       CANDIDAŢII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR AL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

                       • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului;
                       • copia actului de identitate;
                       • copia/copiile actului/actelor de studii;
                       • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
                       • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului
                       • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
                       • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere, conform Regulamentului.

                        

                       Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

                        

                       ACTELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIE, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL, BIROUL NR. 27, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

                       DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 15.11.2022, ORA 16:00.

                       TELEFONUL DE CONTACT:

                       0241-2-28-42


                        SE ANUNȚĂ CONCURSUL PENTRU SUPLINIREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTOR ÎN URMĂTOARELE INSTITUȚII DE EDUCAȚIE TIMPURIE DIN TERITORIUL UAT OR. CIMIȘLIA:

                        1. Grădinița-creșă „Ghiocel”,
                        2. Grădinița-creșă „Făt – Frumos”
                        3. Grădinița-creșă „Bogdanovca – Veche”
                        4. Grădinița-creșă „Scufița – Roșie”

                        CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A CANDIDA LA FUNCȚIA DE DIRECTOR:

                        • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
                        • are studii superioare universitare;
                        • are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;
                        •  la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
                        • cunoaşte limba română;
                        • este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
                        • nu are antecedente penale;
                        • nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

                         

                        CANDIDAŢII PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR AL INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

                        • cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 al  Regulamentului;
                        • copia actului de identitate;
                        • copia/copiile actului/actelor de studii;
                        • copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
                        • curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2 al Regulamentului
                        • certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
                        • cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere, conform Regulamentului.

                         

                        Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial şi/sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale, publicaţiile didactice şi ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc. 

                        Actele pot fi depuse personal la Primărie, trimise prin poștă sau e-mail, Biroul nr. 27, etajul. II, str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14.

                        DATA LIMITĂ A DEPUNERII DOSARULUI ESTE 06.10.2022, ORA 16:00.

                        PERSOANA RESPONSABILĂ: CHICIUC ARTUR

                        TELEFONUL DE CONTACT: 0241-2-28-42


                         SCOPUL FUNCŢIEI: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

                         SARCINILE DE BAZĂ:

                         1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
                         2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
                         3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
                         4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

                         CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

                         1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

                         2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

                         3) are capacitate deplină de exerciţiu;

                         4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

                         5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

                         6) nu are antecedente penale;

                         CERINŢE SPECIFICE:

                         • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
                         • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
                         • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
                         • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
                         • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
                         • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
                         • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
                         • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

                          

                          DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

                         1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

                         2)copia buletinului de identitate;

                         3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

                         4)certificat medical privind starea sănătății;

                         5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

                          

                         DOSARELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL RESURSEUMANE@CIMIȘLIA.MD, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

                         DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 10.11.2023, ORA 16:30.

                         TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

                          

                         BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

                         1. Constituţia Republicii Moldova;
                         2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
                         3. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
                         4. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
                         5. Hotărârea Guvernului 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
                         6. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public;
                         7. Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci;
                         8. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014.


                          SCOPUL GENERAL AL FUNCŢIEI: Specialistul în relaţii publice asigură realizarea în teritoriul administrat a acţiunilor ce vizează relaţia cetăţean – administraţie, asigură informarea cetăţenilor despre politica şi activitatea cotidiană a primarului şi primăriei, Consiliului orășenesc în întregime, menţinerea relaţiilor cu presa, partenerii de dezvoltare şi furnizarea informaţiilor de interes public.

                          SARCINILE DE BAZĂ:

                          a) participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la elaborarea şi implementarea politicilor publice, realizarea planurilor durabile de dezvoltare a localităţii, ajustarea lor la doleanţele şi solicitările cetăţenilor;

                          b) urmăreşte opiniile publice în probleme de interes local;

                          c) asigură transparenţa administrativă în cadrul administraţiei publice locale;

                          d) administrarea/publicarea pe pagina oficială: www.cimislia.md, pagina de facebook a datelor privind procesul bugetar, note informative, proiecte decizii, decizii, şi alte date relevante. 

                          f) întocmirea proiectelor de decizie, dispoziții în domeniu.

                          CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

                          1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
                          2. posedă limba de Stat;
                          3. are capacitate deplină de exerciţiu;
                          4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
                          5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
                          6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
                          7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (l) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
                          8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
                          9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

                          –     l an de experienţă profesională în domeniu;

                          • abilităţi de utilizare a calculatorului;
                          • cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

                          Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

                          EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: preferabil experienţa în serviciul public/mass-media.

                          • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
                          • cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, power point, photoshop, etc.

                          DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE:

                          1. formularul de participare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115403&lang=ro
                          2. copia buletinului de identitate;
                          3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
                          4. copia carnetului de muncă;
                          5. certificatul medical;
                          6. cazierul judiciar;
                          7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

                          CERINȚE AFERENTE DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:

                          1. Dosarul poate fi depus personal/email/poștă.
                          2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
                          3. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct. 1 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului.
                          4. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                          DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: de 20 septembrie 2021, ora: 17.00.

                          LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: Primăria orașului Cimișlia, biroul 26: telefon de contact: 0241 2 28 42.

                          ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.

                          E-MAILresurseumane@cimislia.md.

                          BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

                          • Constituţia Republicii Moldova;
                          • Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018;
                          • Legea nr. 158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
                          • Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
                          • Legea nr. 16 – XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
                          • Lege nr. 435 – XVI din 28 decembrie 206 privind descentralizarea administrativă;
                          • Legea nr. 436 – XVI din 28 decembrie.2006 privind administraţia publică locală.

                          ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL DE SPECIALITATE

                          • Legea nr. 239 – XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
                          • Hotărâre de Guvern nr. 967 din 09 august 2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional.


                           ANUNȚ

                           CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI PUBLICE DE SPECIALIST ÎN PROBLEMELE RECRUTĂRII ÎN CADRUL PRIMĂRIEI ORAȘULUI CIMIȘLIA

                           Scopul general al funcţiei: Organizarea activităților de pregătire şi încorporare a tinerilor în serviciul militar în termen.

                           Sarcinile de bază:

                           Organizarea audienţei recruţilor predestinaţi nemijlocit pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.
                           Organizarea activităţilor ce ţin de selectarea recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar în termen.
                           Elaborarea şi coordonarea  planului  de perspectivă şi sarcinilor de încorporare;
                           Verificarea anuală a informației privind tinerii care urmează a fi recrutați.

                           Condițiile de participare la concurs:

                           a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
                           b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
                           c) are capacitate deplină de exerciţiu;
                           d) nu a împlinit vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
                           e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
                           f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
                           g) în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
                           h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
                           i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

                           Experienţă profesională:

                           preferabil experienţa în serviciul militare, cursuri de dezvoltare profesională militară.
                           preferabil 6 luni de experienţă profesională;
                           cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, etc.
                           analiză şi sinteză, abilităţi de lucru cu informaţia, elaborarea documentelor, 
                           argumentare, comunicare eficientă, spirit de convingere, lucru independent şi în
                           echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite.
                           diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate, disciplină, punctualitate,
                           conştiinciozitate, responsabilitate, perseverenţă; tact, discreţie, politeţe, trăsături 
                           pozitive de caracter, obiectivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

                           Dosarul de concurs va conține:

                           formularul de participare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115403&lang=ro
                           copia buletinului de identitate;
                           copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
                           copia carnetului de muncă;
                           certificatul medical;
                           cazierul judiciar;
                           documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

                           Cerințe aferente desfășurării concursului:

                           Dosarul poate fi depus personal/email/poștă.
                           Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
                           În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct. 1 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului.
                           Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                           Data limită de depunere a dosarului: de 30 iunie 2021, ora: 17.00.

                           Locul depunerii documentelor: Primăria orașului Cimișlia, biroul 26: telefon de contact: 0241 2 28 42.

                           Adresa poştală: MD-4101, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.

                           E-mail: resurseumane@cimislia.md.

                           Bibliografia concursului:

                           – Legea nr. 158–XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
                           – Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
                           – Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
                           – Legea nr. 82 din 25 mai 2017 integrității;
                           – Legea nr. 270 din 23 11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
                           – Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
                           – Hotărârea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;


                            SCOPUL GENERAL AL FUNCŢIEI: Specialistul în relaţii publice asigură realizarea în teritoriul administrat a acţiunilor ce vizează relaţia cetăţean – administraţie, asigură informarea cetăţenilor despre politica şi activitatea cotidiană a primarului şi primăriei, Consiliului orășenesc în întregime, menţinerea relaţiilor cu presa, partenerii de dezvoltare şi furnizarea informaţiilor de interes public.

                            SARCINILE DE BAZĂ:

                            a) participă în comun cu alte subdiviziuni ale administraţiei publice locale la elaborarea şi implementarea politicilor publice, realizarea planurilor durabile de dezvoltare a localităţii, ajustarea lor la doleanţele şi solicitările cetăţenilor;

                            b) urmăreşte opiniile publice în probleme de interes local;

                            c) asigură transparenţa administrativă în cadrul administraţiei publice locale;

                            d) administrarea/publicarea pe pagina oficială: www.cimislia.md, pagina de facebook a datelor privind procesul bugetar, note informative, proiecte decizii, decizii, şi alte date relevante. 

                            f) întocmirea proiectelor de decizie, dispoziții în domeniu.

                            CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

                            1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
                            2. posedă limba de Stat;
                            3. are capacitate deplină de exerciţiu;
                            4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
                            5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
                            6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
                            7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (l) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
                            8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
                            9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

                            –     l an de experienţă profesională în domeniu;

                            • abilităţi de utilizare a calculatorului;
                            • cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

                            Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

                            EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: preferabil experienţa în serviciul public/mass-media.

                            • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
                            • cunoştinţe de operare la calculator: word, excel, power point, photoshop, etc.

                            DOSARUL DE CONCURS VA CONȚINE:

                            1. formularul de participare: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115403&lang=ro
                            2. copia buletinului de identitate;
                            3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
                            4. copia carnetului de muncă;
                            5. certificatul medical;
                            6. cazierul judiciar;
                            7. documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

                            CERINȚE AFERENTE DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI:

                            1. Dosarul poate fi depus personal/email/poștă.
                            2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
                            3. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, prevederile pct. 1 se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului.
                            4. Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

                            DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI: de 21 iunie 2021, ora: 17.00.

                            LOCUL DEPUNERII DOCUMENTELOR: Primăria orașului Cimișlia, biroul 26: telefon de contact: 0241 2 28 42.

                            ADRESA POŞTALĂ: MD-4101, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 14.

                            E-MAILresurseumane@cimislia.md. 


                             SCOPUL FUNCŢIEI: Realizarea managementului eficient şi de calitate a întregii activităţi a instituţiei în conformitate cu atribuţiile conferite de lege.

                             SARCINILE DE BAZĂ:

                             1. Asigură capacitatea organizaţională a instituţiei.
                             2. Organizează, controlează, monitorizează şi evaluează activitatea întregului personal al instituţiei.
                             3. Coordonează acţiunile de asigurare a calităţii prestării serviciilor de bibliotecă.
                             4. Organizează şi coordonează parteneriate relevante cu diverse instituții şi promovează imaginea instituţiei în comunitate.

                             CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

                             1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

                             2) posedă limba română şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

                             3) are capacitate deplină de exerciţiu;

                             4) nu a obţinut vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

                             5) este apt, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice;

                             6) nu are antecedente penale;

                             CERINŢE SPECIFICE:

                             • Studii de specialitate în domeniul biblioteconomiei și științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii.
                             • Experiență de muncă în funcții de conducere de cel puțin 2 ani.
                             • Cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.
                             • Cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini:
                             • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul de activitate
                             • Cunoştinţe de utilizare a computerului (Word, Excel, PowerPoint, Internet).
                             • Abilităţi de comunicare, de lucru cu informaţia, planificare, elaborare a documentelor, monitorizare, control, evaluare.
                             • Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

                              

                              DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:

                             1)formularul de participare, conform anexei nr. 1 la Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019;

                             2)copia buletinului de identitate;

                             3)copiile actelor de studiu, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională și/sau specializare;

                             4)certificat medical privind starea sănătății;

                             5)acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr. 3 din Regulament.

                              

                             DOSARELE POT FI DEPUSE PERSONAL LA PRIMĂRIA ORAȘULUI CIMIȘLIA, TRIMISE PRIN POȘTĂ SAU E-MAIL RESURSEUMANE@CIMIȘLIA.MD, BIROUL NR.14, ETAJUL. II, STR. ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT NR. 14.

                             DATA LIMITĂ A DEPUNERI DOSARULUI ESTE 10.11.2023, ORA 16:30.

                             TELEFONUL DE CONTACT: 0241 92 774

                              

                             BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:

                             1. Constituţia Republicii Moldova;
                             2. Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154 din 28.03.2003;
                             3. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci;
                             4. Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informații;
                             5. Hotărârea Guvernului 24 din 22.01.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind serviciile prestate de bibliotecile publice;
                             6. Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare a personalului din biblioteci, aprobat prin ordinul ministrului educației, culturii și cercetării nr. 748/2019Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 cu  privire la codul de conduită al funcţionarului public;
                             7. Ordinul nr. 17 din 05.02.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci;
                             8. Codul deontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, aprobat la Conferința anuală „Biblioteci puternice – comunități puternice”, 05 noiembrie 2014.