Taxa pentru salubrizare

Вы здесь:

Cota impozabilă – 11 lei pentru o persoană pe lună.      

Baza impozabilă: Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu în or. Cimişlia cu excepţia satelor Bogdanovca Veche, Bogdanovca Nouă şi Dimitrovca.

Se acordă scutiri următoarelor categorii de cetăţeni:

 • copiilor invalizi;
 • invalizilor din războiul din a.1992 pentru integritatea ţării;
 • participanţilor la al doilea război mondial 1939 – 1945;
 • persoanelor invalide de gradul I ;
 • operatorilor serviciilor de evacuare a deşeurilor menajere solide“Servicii Publice Cimişlia” – hamali, măturători, tractorişti, şoferi – care sînt antrenaţi nemijlocit la evacuarea deşeurilor menagere solide de la populaţia or. Cimişlia.

Specificăm că plata este suma pentru care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca taxă locală.

Taxa se aplică pentru acoperirea cheltuielilor aferente totalităţii activităţilor şi lucrărilor de colectare, transportare, sortare, prelucrare, tratare, valorificare, neutralizare (incinerare), depozitare a deşeurilor menajere provenite din locuinţele populaţiei oraşului Cimişlia şi a cheltuielilor aferente activităţilor de colectare a taxei, pentru asigurarea dezvoltării şi modernizării serviciului de evacuare a deşeurilor menagere, pentru lichidarea vechilor gunoişti neautorizate şi prevenirea apariţiei noilor gunoişti neautorizate.

Menţionăm că noţiunea de deşeuri menajere are următorul sens: 

 • reziduuri solide colectate de la locuinţele populaţiei provenite în urma realizării funcţiilor vitale omeneşti.

Proprietarul are dreptul să achite în avans taxa pentru perioada pînă la 31 decembrie a anului curent.

Refuzul de a primi avizele lunare nu exclude responsabilitatea de plată.

Taxa se achita doar la Banca de Economii a or.Cimişlia, cu buletinul Dumneavoastră de identitate sau avînd doar IDNP Dumneavoastră.

Vă informăm că în cazul în care aveţi dificultăţi financiare temporare vă oferim dreptul de a stinge obligaţia fiscală în rate.

Totodată în cazul în care consideraţi că suma restanţei este nereală sau gresită, Vă propunem să vă adresaţi la Primăria or.Cimişlia etaj I, biroul 3 pentru elucidarea circumstanţelor.

 

* Vă informăm că în cazul în care locatarii au lipsit de la domciliu 15 şi mai multe zile, iar la întoarcerea lor proprietarul a prezentat administratorului taxei acte ce confirmă lipsa lor, eliberate de instituţiile respective, plata taxei nu se percepe pentru perioada absenţei şi suma prezentată spre plată este recalculată.

Lista actelor ce confirmă lipsa locatarilor:

 1. certificatul eliberat de autoritatea publică locală din Republica Moldova sau de peste hotare despre şederea locatarului / locatarilor pe teritoriul administrat pentru perioada lipsei lui / lor pe adresa declarată ca domiciliu;
 2. copia paşaportului de cetăţean al Republicii Moldova cu ştampilele de ieşire – intrare din/în ţară aplicate de către serviciile abilitate însoţită de paşaportul în original;
 3. adeverinţa, ce confirmă faptul că locatarul a fost cazat temporar în hotel, într-o instituţie curativ-sanatorială, casă de odihnă şi alte instituţii similare, sau copia biletului de repartizare la casa de odihnă, bonului de plată pentru cazare în hotel, ordinului de deplasare în caz de cazare în afara hotelului;   
 4. cererea depusă de către părinţi în legătură cu plecarea copiilor la odihnă în perioada vacanţei, considerată declaraţie pe propria răspundere;
 5. adeverinţa ce confirmă faptul aflării locatarului într-o instituţie medicală;
 6. extrasul din sentinţa judecătoriei sau certificatul eliberat de instituţia penitenciară despre privaţiunea de libertate a persoanei în cauză;
 7. certificatul eliberat de unitatea militară sau comisariatul administrativ-militar, de instituţiile de învăţămînt.

Documentele şi copiile documentelor sus-specificate urmează a fi întocmite conform procedurii stabilite, avînd toate ştampilele şi semnăturile necesare.

 • Nu se efectuează recalcularea plăţii taxei în baza altor acte justificative.
 • Pentru simplificarea procedurii de recalculare, înainte de plecare proprietarul va informa în scris administratorul taxei despre data plecării, sosirii şi durata absenţei locatarilor.
 • Administratorul taxei înregistrează cererea şi controlează lipsa locatarilor.   
 • În cazul în care se depistează, că în perioada indicată în cerere locatarii (alte persoane) au locuit în locuinţă, se întocmeşte un act de constatare semnat de reprezentantul administratorului taxei, reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale şi locatar în prezenţa poliţistului de sector.
 •  La fiecare 3 luni (în cazul absenţei de lungă durată) şi la fiecare 6 luni (în cazul în care se află la muncă în străinătate) proprietarul locuinţei sau reprezentantul lui legal prezintă actul ce confirmă absenţa lui sau a locatarilor din locuinţa ce-i aparţine. În caz contrar, recalcularea se va efectua numai pentru 3 luni din data depunerii cererii.
 • [Proprietarul locuinţei, în  care au lipsit locatarii mai mult de 15 zile se va adresa administratorului taxei în vederea recalculării plăţii taxei în termen de 30 zile din data sosirii lor, în caz contrar recalculările nu se vor efectua.

În caz de neachitare a plăţilor respective în termenele stabilite, perceperea datoriilor se va efectua prin executarea silită a obligaţiei fiscale cu aplicarea măsurilor de constrîngere legală.